เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 1726|ตอบกลับ: 0

[Adminstrator]


เหงาจุง

อาสึนะ คิริโตะ HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon  Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

  • โมเอะ: 48005
  • Money: 5462907
  • Tz: 51705
  • Posts: 5438
  • Donate: 970 THB
  • Joined: 11-11-2011
พลังน้ำใจ: 210290
   Pet:
Rem V.1
หัวฟ้านางเอก

โพสต์เมื่อ 10-12-2011 22:20:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
มาต่อกันอีกกับเอฟเฟคของai-chan <br>ส่วนตัวแล้วผมว่าโค้ดเอฟเฟคส่วนนี้ น่าศึกษามากเพราะเอฟเฟคเป็นการใช้รูป2รูปสลับกัน<br>เอฟเฟคflower ก็แรนด้อมสีดอกไม้หลากสีออกมา ดูสวยงาม <br><br>**********************<br><span style="color: DarkRed;">แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเซ็ต actor ทุกตัวออกมา </span><br style="color: DarkRed;"><span style="color: DarkRed;">รวมถึงบรรทัดcode&nbsp; และ template ด้วยนะ &nbsp;&nbsp; เพราะมันเป็นการใช้ fxgroup ในการกำหนดกลุ่ม </span><br style="color: DarkRed;"><span style="color: DarkRed;">แล้วก็อย่าลืมเซ็ตstyleให้ตรงกัน&nbsp; เหนือสิ่งอื่นใดโค้ดพวกนี้ ใช้ karaskel <br>ถ้า resolution ไม่ถูก</span><span style="color: DarkRed;"> มันจะเพี้ยน ฉะนั้นปรับให้ตรงกับraw</span><br>**********************<br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">11 Pacman</span></font><br><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin11.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; fxgroup.pacman = (line.actor == "pacman"); sylcount = 0; lineheight = math.floor(line.height); tags = string.format("\\fscx%d\\fscy%d",lineheight,lineheight); fadein = 250; lastsylstart = -fadein<br><span style="color: Blue;"><br>code syl noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; if fxgroup.pacman then sylcount = sylcount+1; if sylcount == 1 then firststart = syl.start_time; fadein_r = fadein - firststart; tags = tags .. string.format("\\frz%f\\t(%d,%d,\\frz%f)",math.deg(math.atan2(syl.left-1.5*lineheight-orgline.width/2,5000)),0,syl.start_time+fadein_r,math.deg(math.atan2(syl.left-orgline.width/2,5000))) end; tags = tags .. string.format("\\t(%d,%d,\\frz%f)",syl.start_time+fadein_r,syl.end_time+fadein_r,math.deg(math.atan2(syl.right-orgline.width/2,5000))); lastsylstart = syl.start_time; lastsylend = syl.end_time; lastsyldur = syl.duration; lastsylright = syl.right end<br><br><br><span style="color: Blue;">code syl&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;</span> fxgroup.pacman_e = (fxgroup.pacman and syl.i == orgline.kara.n and syl.i &gt; 0); if fxgroup.pacman_e then tags = tags .. string.format("\\t(%d,%d,\\frz%f)\\fad(%d,%d)",lastsylend+fadein_r,lastsylend+fadein+fadein_r,math.deg(math.atan2(lastsylright+1.5*lineheight-orgline.width/2,5000)),fadein,fadein); anim = {}; anim[1] = ""; anim[2] = "\\alpha&amp;HFF&amp;"; ti = 0; tm = 0; while tm &lt; lastsylend+fadein_r+fadein do tm = tm+150; ti = ti+1; dt = ti%2; anim[2-dt] = anim[2-dt] .. string.format("\\t(%d,%d,\\alpha&amp;HFF&amp;)", tm, tm+1); anim[1+dt] = anim[1+dt] .. string.format("\\t(%d,%d,\\alpha&amp;H00&amp;)", tm, tm+1) end end<br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup pacman_e notext&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;</span> !retime("preline",-fadein_r,lastsylend+fadein)!{\an5\pos($lcenter,$lmiddle)\org($lcenter,!$lmiddle-5000!)!tags!!anim[1]!\shad0}{\p1}m 50 0 b 24 0 0 24 0 50 b 0 76 24 100 50 100 b 76 100 98 82 100 60 l 30 50 l 100 40 b 98 18 76 0 50 0 m 35 19 l 45 19 l 45 28 l 35 28{\p0}<br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup pacman_e notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("preline",-fadein_r,lastsylend+fadein)!{\an5\pos($lcenter,$lmiddle)\org($lcenter,!$lmiddle-5000!)!tags!!anim[2]!\shad0}{\p1}m 50 0 b 24 0 0 24 0 50 b 0 76 24 100 50 100 b 76 100 86 90 91 83 l 30 50 l 91 17 b 85 10 76 1 50 0 m 35 19 l 45 19 l 45 28 l 35 28{\p0}<br><br><br><span style="color: Blue;">template pre-line fxgroup pacman&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; {\alpha&amp;HCC&amp;}<br><span style="color: Blue;">template pre-line pc fxgroup pacman&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; {\clip($lleft,$ltop,$lright,$lbottom)}<br><span style="color: Blue;">template line pc fxgroup pacman&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; {\t($sstart,$send,\clip($sright,$stop,$lright,$sbottom))}<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">- เซ็ต Actor เป็นpacman </span><br><br><br>-----------------------------------------------------------------------------<br><br><br><br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">12 Flowers</span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin12.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; fxgroup.flowers = (line.actor == "flowers"); math.randomseed(_G.os.time()*line.kara.n); flowersizemin = math.floor(line.height*0.25); flowersizemax = math.floor(line.height*0.75); falltime = math.floor(line.duration/line.kara.n); flowersize = 0; function rndsize() flowersize = math.random(flowersizemin,flowersizemax); return "" end<br><br><span style="color: Blue;">template line fxgroup flowers&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; {\kf$skdur}<br><br style="color: Blue;"><span style="color: Blue;">template syl fxgroup flowers noblank notext loop 10&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !retime("syl",0,falltime)!!rndsize()!{\an5\move(!math.random($sleft,$sright)!,!math.random($stop,$sbottom)!,!$scenter-math.random(0,$height*2)!,!$smiddle+math.random($height*0.5,$height*1.5)!,$sdur,!$sdur+falltime!)\1a&amp;HFF&amp;\fscx0\fscy0\t(0,$sdur,\1a&amp;H33&amp;\fscx!flowersize!\fscy!flowersize!\frz!(j%2*2-1)*math.random(135,180)!)\t($sdur,!$sdur+falltime!,\alpha&amp;HFF&amp;\frx!math.random(-270,270)!\fry!math.random(-270,270)!\frz!(j%2*2-1)*math.random(270,360)!)}{\shad0\bord1\1c!_G.interpolate_color(math.random(0,4)/4,math.random(0,1) == 1 and "&amp;H0000FF&amp;" or "&amp;HFF0000&amp;","&amp;H00CCFF&amp;")!\3c&amp;HFFFFFF&amp;\p1}m 59 40 b 76 20 55 3 50 0 b 45 -3 35 14 43 35 b 27 16 2 30 0 35 b -2 40 15 50 32 49 b 13 56 8 83 13 86 b 18 89 38 79 44 62 b 44 84 69 98 74 97 b 79 96 78 68 61 57 b 85 65 99 48 99 43 b 99 38 81 26 59 40 m 38 42 b 45 45 47 44 50 37 b 49 45 51 47 57 47 b 51 49 49 53 52 60 b 48 53 42 53 37 56 b 41 52 42 46 38 42{\p0}<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">- เซ็ต Actor เป็น flowers </span><br><br>เปลี่ยนรูปดอกไม้เป็นอื่นๆก็ดูดี<br>----------------------------------------------------------------------<br><br><br><br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">13&nbsp; Flipping Syllable Evo </span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin13.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; fxgroup.flipsylevo = (line.actor == "flipsylevo"); curpos, curdur, curtext, currotsign = -25+math.floor(line.left), 250, "", 1; color1, color2 = line.styleref.color1, line.styleref.color1; alpha3 = _G.alpha_from_style(line.styleref.color3)<br><br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; lastpos, lastdur, lasttext, lastrotsign = curpos, curdur, curtext, currotsign; curpos, curdur, curtext, currotsign = math.floor(line.left+syl.center), 0, syl.text, currotsign<br><span style="color: Blue;">code syl&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; curdur = curdur + syl.duration; fxgroup.flipsylevoend = (fxgroup.flipsylevo and syl.i == orgline.kara.n and syl.i &gt; 0)<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup flipsylevo noblank notext&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;</span> !retime("presyl",-lastdur,0)!{\an5\move(!lastpos!,!$middle!,!$center!,!$middle!)\fry0\1c!color1!\fscx200\t(0,!lastdur!,\fry!180*currotsign!\1c!color2!\fscx100)\fad(0,!lastdur!)\shad0\bord0}!lasttext!<br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup flipsylevo noblank notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("presyl",-lastdur,0)!{\an5\move(!lastpos!,!$middle!,!$center!,!$middle!)\fry!-180*currotsign!\1c!color2!\t(0,!lastdur!,\fry0\1c!color1!\fscx200)\fad(!lastdur!,0)\shad0\bord0}!curtext!<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup flipsylevoend notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("syl",syl.duration-curdur,0)!{\an5\move(!curpos!,!$middle!,!curpos*2-lastpos!,!$middle!)\fry0\1c!color1!\t(0,!curdur!,\fry!180*lastrotsign!\1c!color2!)\fad(0,!curdur!)\shad0\bord0}!curtext!<br><br><br><span style="color: Blue;">template pre-line fs fxgroup flipsylevo&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; {\2a&amp;HFF&amp;}<br><span style="color: Blue;">template line fs fxgroup flipsylevo&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; {\k!$skdur!}<br><span style="color: Blue;">template char fxgroup flipsylevo noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("preline",-250,0)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\fscx200\fscy200\1a&amp;HFF&amp;\3a&amp;HFF\t(\3a!alpha3!\fscx100\fscy100)}<br><span style="color: Blue;">template char fxgroup flipsylevo noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !retime("postline",0,250)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\t(\1a&amp;HFF&amp;\3a&amp;HFF&amp;\fscx200\fscy200)}<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">- เซ็ต Actor เป็น&nbsp; flipsylevo</span><br><br><span style="color: Red;">เอฟเฟคนี้เหมาะกับคันจิมากกว่า</span><br><br><br>---------------------------------------------------------------------------<br><br><br><br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">14 Fading Strips</span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin14.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code once&nbsp; :</span>&nbsp; fs_leadin = 250; fs_leadout = 500; fs_disappear = 500; fs_move_x = 0; function fs_move_y(line,syl,j,maxj) return line.height/2 end<br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; fxgroup.fadingstrips = (line.actor == "fadingstrips")<br><br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; fs_strip_lead,fs_strip_width,fs_strip_dur,fs_strip_t1,fs_strip_t2,fs_strip_xl,fs_strip_xr = 0,0,0,0,0,0,0; function fs_init_strip(j,maxj) fs_strip_lead = fs_leadin-math.random(0,maxj-1)*(fs_leadin/maxj); fs_strip_dur = syl.duration/maxj; fs_strip_width = (syl.width+2*line.styleref.outline)/maxj; fs_strip_t1 = math.floor(fs_strip_lead+syl.start_time+(j-1)*fs_strip_dur); fs_strip_t2 = fs_strip_t1+fs_disappear; fs_strip_xl = math.floor(line.left+syl.left-line.styleref.outline+(j-1)*fs_strip_width); fs_strip_xr = math.floor(line.left+syl.left-line.styleref.outline+j*fs_strip_width); return "" end<br><br><br><span style="color: Blue;">template char fxgroup fadingstrips noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("line",0,fs_leadout)!{\an5\fad(!fs_leadin!,!fs_leadout!)\move($scenter,$smiddle,$scenter,!$smiddle+math.random(line.height*0.75,line.height)!,!orgline.duration!,!line.duration!)\t(!orgline.duration!,!line.duration!,\frz!math.random(-9,9)*30!\fry!math.random(-9,9)*30!\frx!math.random(-9,9)*30!)}<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup fadingstrips noblank loop 5&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !fs_init_strip(j,maxj)!!retime("preline",-fs_strip_lead,math.floor($sstart+(j-1)*fs_strip_dur+fs_disappear))!{\k!math.floor(($ldur+fs_strip_lead+fs_disappear)/10)!\org(-5000,$smiddle)\fad(!fs_leadin!,!fs_disappear!)\clip(!fs_strip_xl!,0,!fs_strip_xr!,!meta.res_y!)\frz!(math.random(0,1)*2-1)*0.1!\t(0,!fs_leadin!,\frz0)\move($sx,$sy,!$sx+fs_move_x!,!$sy+fs_move_y(line,syl,j,maxj)!,!fs_strip_t1!,!fs_strip_t2!)\t(!fs_strip_t1!,!fs_strip_t2!,\clip(!fs_strip_xl+fs_move_x!,0,!fs_strip_xr+fs_move_x!,!meta.res_y!))}{\k0}<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">-actor&nbsp; คือ&nbsp; fadingstrips</span><br><br><br>-----------------------------------------------------------------------------<br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">15&nbsp; Pulse </span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin15.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code once&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; p_leadin = 500<br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; fxgroup.pulse = (line.actor == "pulse"); p_si = -1; color1 = _G.color_from_style(line.styleref.color1); color2 = _G.color_from_style(line.styleref.color2)<br><br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp; :</span>&nbsp; p_si = p_si+1; p_strip_count = 0; p_leadin_syl = 0; p_delayer = 0; p_start_syl = 0; p_strip_width = 0; function p_leadin_fn(j,maxj) p_strip_count = p_si*maxj+j; p_delayer = (p_strip_count/(line.kara.n*maxj)); p_leadin_syl = p_leadin-line.duration*0.3*p_delayer; p_start_syl = math.floor(p_leadin_syl+syl.start_time+(j-maxj)*(syl.duration/maxj)); hsdur = math.floor(syl.duration/2); p_strip_width = (syl.width+line.styleref.outline*2)/maxj; return "" end<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup pulse noblank loop 5&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !p_leadin_fn(j,maxj)!!retime("preline",-p_leadin_syl,$ldur*(0.75+0.3*p_delayer)+p_leadin)!{\an5\org(-5000,$smiddle)\fad(!p_leadin!,!p_leadin!)\pos($scenter,$smiddle)\clip(!math.floor($sleft-line.styleref.outline+(j-1)*p_strip_width)!,0,!math.floor($sleft-line.styleref.outline+j*p_strip_width)!,!meta.res_y!)\1c!color2!\fscy200\t(0,!p_leadin!,\fscy100\frz0)\t(!p_start_syl!,!p_start_syl+hsdur!,\1c!color1!\fscy125)\t(!p_start_syl+hsdur!,!p_start_syl+$sdur!,\1c!color2!\fscy100)}<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">-actor คือ pulse<br><br><br>-----------------------------------------------------------------------<br><br><br></span>

หลักจริงๆมัน คือ การคำนวนเวลาและการใช้\clip

คือ เอฟเฟคนี้จะมีส่วนของการคำนวนอยู่
โดยพิมพ์อักษรที่ตำแหน่งเดียวกัน ซ้ำกัน 5 ตัว
ระยะเวลาการเริ่มและหายของตัวอักษรทั้ง5ต่างกัน


ขณะเดียวกันจะคำนวนระยะห่าง แบ่งอักษรเป็น5ส่วน
ให้แต่ละส่วนปรากฏออกมาโดยใช้\clip
แต่ละระยะเวลาที่อักษรตัวนึงหายไป คลิปก็จะหายไปส่วนนึง
ทำให้เรามองเป็นมันค่อยๆหายไป


ภาพนี้คืออักษรโดยรวมที่ออกมา จริงๆแล้วซ้อนกัน5อัน


ส่วนภาพนี้ คือ แต่ละส่วนของมันที่แสดงออกมาโดยใช้\clip แบ่งเป็น5ส่วนฉะนั้น พูดง่ายๆเป็นการใช้\clip แสดงออกมาเพียง1ใน5
แล้วให้เริ่มในเวลาที่ต่างกัน จบในเวลาที่ต่างกัน จะดูเหมือนไล่ระดับไป
เพราะโดยหลักถ้าดูtags จะงงๆว่าเอฟเฟคอยู่ไหนกันนะ
จริงๆมันอาศัยการคำนวณ\clipอย่างดีนั่นเอง


ขออธิบายส่วนของtemplate ดังนี้
เราใช้template syl noblank loop 5 เพื่อให้เกิดการวนลูปแสดงอักษรซ้ำ

!p_leadin_fn(j,maxj)!
เรียกใช้ฟังค์ชั่นp_leadin_fn เพื่อให้เกิดการคำนวณทุกครั้งที่วนลูป
โดยจะคำนวณตัวแปรต่างๆ เช่น -p_leadin_syl ,p_delayer ,p_strip_width
เพื่อเอามาใช้เซ็ตเวลาและระยะของ\clip ที่ออกมาว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้าง


!retime("preline",-p_leadin_syl,$ldur*(0.75+0.3*p_delayer)+p_leadin)!
จัดลำดับเวลาปรากฏ และเวลาที่หายไป ส่วนตรงนี้สำคัญครับ
ควรเข้าใจเรื่องretime ให้ดีๆ
เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการปรากฎเรียง หรือค่อยๆหายไป
การจะให้เกิดเอฟเฟคแบบที่เราต้องการแบบไหน ให้มาเซ็ตที่ตรงนี้ดีๆ


{\an5\pos($scenter,$smiddle)
กำหนดตำแหน่ง หลักๆคือเรื่องวางตำแหน่งให้อักษรตัวเดียวกันอยู่ที่เดียวกัน
ได้ดูเหมือนตัวเดียวกัน

\clip(!math.floor($sleft-line.styleref.outline+(j-1)*p_strip_width)!,0,!math.floor($sleft-line.styleref.outline+j*p_strip_width)!,!meta.res_y!)}
แสดงส่วนใดส่วนนึงของตัวอักษรทั้งหมด โดยแต่ละรอบจะแสดงตำแหน่งต่างกัน
มีส่วนของการคำนวณวางตำแหน่งไว้


สิ่งที่คำนวน
p_strip_width  คำนวนขนาดความกว้างของคำ
p_leadin เวลาเริ่ม
p_leadin_syl เวลาเริ่มต้นของแต่ละตัวอักษร
p_delayer เวลาดีเลย์

code once
p_leadin = 500


code line
p_si = -1


code syl
p_si = p_si+1;
p_strip_count = 0;
p_leadin_syl = 0;
p_delayer = 0;
p_strip_width = 0;

function p_leadin_fn(j,maxj)
p_strip_count = p_si*maxj+j;
p_delayer = (p_strip_count/(line.kara.n*maxj));
p_leadin_syl = p_leadin-line.duration*0.3*p_delayer;
p_strip_width = (syl.width+line.styleref.outline*2)/maxj;
return "" end

-----------------------------------------------------------------------------------------

สรุป โค้ดก็จะมีดังนี้
code once : p_leadin = 500
code line : p_si = -1
code syl : p_si = p_si+1;p_strip_count = 0;p_leadin_syl = 0;p_delayer = 0;p_strip_width = 0;function p_leadin_fn(j,maxj) p_strip_count = p_si*maxj+j; p_delayer = (p_strip_count/(line.kara.n*maxj)); p_leadin_syl = p_leadin-line.duration*0.3*p_delayer; p_strip_width = (syl.width+line.styleref.outline*2)/maxj; return "" end

template syl noblank loop 5 : !p_leadin_fn(j,maxj)!!retime("preline",-p_leadin_syl,$ldur*(0.75+0.3*p_delayer)+p_leadin)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\clip(!math.floor($sleft-line.styleref.outline+(j-1)*p_strip_width)!,0,!math.floor($sleft-line.styleref.outline+j*p_strip_width)!,!meta.res_y!)}


---------------------------------------------------------------------------
เราจะให้มันเริ่มหรือจบแบบใส่เอฟเฟคอื่นๆ
สิ่งที่ต้องดูหรือต้องเปลี่ยนคงเป็นการคำนวนการใช้retimeให้ดีๆ
เช่น การกำหนดpreline postline ดังนี้

code once  :  p_leadin = 500
code line :  p_si = -1
code syl  :  p_si = p_si+1;p_strip_count = 0;p_leadin_syl = 0;p_delayer = 0;p_strip_width = 0;p_max = 0;p_min = 0;function p_leadin_fn(j,maxj) p_strip_count = p_si*maxj+j; p_delayer = (p_strip_count/(line.kara.n*maxj)); p_leadin_syl = p_leadin-line.duration*0.3*p_delayer; p_strip_width = (syl.width+line.styleref.outline*2)/maxj;p_max = p_leadin-line.duration*0.3*((p_si*maxj+maxj+1)/(line.kara.n*maxj)); p_min =((p_si*maxj)/(line.kara.n*maxj)); return "" end


template syl noblank loop 5  :  !p_leadin_fn(j,maxj)!!retime("preline",-p_leadin_syl,-p_max)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\clip(!math.floor($sleft-line.styleref.outline+(j-1)*p_strip_width)!,0,!math.floor($sleft-line.styleref.outline+j*p_strip_width)!,!meta.res_y!)}

template syl noblank loop 5  :  !p_leadin_fn(j,maxj)!!retime("line",-p_max,$ldur*(0.75+0.3*p_min)+p_leadin-$ldur)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)}

template syl noblank loop 5  :
  !p_leadin_fn(j,maxj)!!retime("postline",$ldur*(0.75+0.3*p_min)+p_leadin-$ldur,$ldur*(0.75+0.3*p_delayer)+p_leadin-$ldur)!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\clip(!math.floor($sleft-line.styleref.outline+(j-1)*p_strip_width)!,0,!math.floor($sleft-line.styleref.outline+j*p_strip_width)!,!meta.res_y!)}


ส่วนตรงที่ใช้สีแดง ด้านบนเราอาจจะไปดัดแปลงเล่นเอฟเฟคต่างๆได้
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำแบบไหนเพราะสิ่งสำคัญ คือ การคำนวณเวลานั่นเอง

ปล . สิ่งที่เพิ่มมาด้านบนคือ สมการp_max,p_min เพื่อใช้คำนวนเวลาในretime

ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 22-3-2019 01:03 , Processed in 0.040797 second(s), 16 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th