เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 1793|ตอบกลับ: 1

[Adminstrator]


เหงาจุง

อาสึนะ คิริโตะ HBD Tz Azusa Yui Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Yatogami Tohka Itsuka Shido Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Tsumugi HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Christmas ! 2014 Happy new year 2015 Saitama Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 48005
 • Money: 5462907
 • Tz: 51705
 • Posts: 5438
 • Donate: 970 THB
 • Joined: 11-11-2011
พลังน้ำใจ: 210500
   Pet:
Rem V.1
หัวฟ้านางเอก

โพสต์เมื่อ 10-12-2011 22:22:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต่อกันเลย <br><br>***************************<br><span style="color: DarkRed;">อย่าลืมเซ็ต actor ทุกตัว</span><span style="color: DarkRed;">รวมถึงบรรทัดcode&nbsp; และ template ด้วยนะ &nbsp;&nbsp; <br>เพราะมันเป็นการใช้ fxgroup ในการกำหนดกลุ่ม </span><br style="color: DarkRed;"><span style="color: DarkRed;">เซ็ตstyleให้ตรงกัน&nbsp; เหนือสิ่งอื่นใดโค้ดพวกนี้ ใช้ karaskel <br>ถ้า resolution ไม่ถูก</span><span style="color: DarkRed;"> มันจะเพี้ยน ฉะนั้นปรับให้ตรงกับraw</span><br>***************************<br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">16 Helix</span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin16.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code once&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; hlx_dist = 10; hlx_lead = 250; hlx_color=""; function relayer(layer) line.layer = layer; return "" end; function hlx_randomcolor(minr,maxr,ming,maxg,minb,maxb) return _G.ass_color(math.random(minr,maxr),math.random(ming,maxg),math.random(minb,maxb)) end<br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; fxgroup.helix = (line.actor == "helix"); hlx_blobsize = math.floor(line.height*2/3); hlx_curpos, hlx_curpar, hlx_curdur = -25, 0, 250; function hlx_getcolor() if hlx_color and hlx_color ~= "" then return hlx_color else return hlx_randomcolor(0,255,0,255,0,255) end end; hlx_d = {[0]={curcol=hlx_getcolor()};[1]={curcol=hlx_getcolor()}}; math.randomseed(line.start_time+line.end_time+_G.os.time()); hlx_chars = 0; hlx_total_chars = 0; for char in _G.unicode.chars(string.gsub(orgline.text_stripped,"%s*","")) do hlx_total_chars = hlx_total_chars+1 end; function hlx_countchar() hlx_chars = hlx_chars+1; return "" end; hlx_transdur = line.duration*0.3/hlx_total_chars<br><br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; hlx_lastpos, hlx_lastpar, hlx_lastdur = hlx_curpos, hlx_curpar, hlx_curdur; hlx_curpos, hlx_curpar, hlx_curdur = math.floor(syl.center+0.5), 1 - hlx_lastpar, 0; hlx_d = {[0]={startrot=0; endrot=180; starty=line.middle; midy=line.bottom + hlx_dist; lastcol=hlx_d[0].curcol; curcol=hlx_getcolor()};[1]={startrot=180; endrot=0; starty=line.middle-line.height-2*hlx_dist; midy=line.top-hlx_dist; lastcol=hlx_d[1].curcol; curcol=hlx_getcolor()}}; rsyl = syl<br><br><span style="color: Blue;">code syl&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; hlx_curdur = hlx_curdur + syl.duration; hlx_thispar = 0; function hlx_setpar(j) if j%2==0 then hlx_thispar = hlx_lastpar else hlx_thispar = hlx_curpar end; return "" end; fxgroup.helixend = (fxgroup.helix and syl.i == orgline.kara.n and syl.i &gt; 0)<br><br><br><span style="color: Blue;">template char fxgroup helix noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("line",-hlx_lead,hlx_lead)!!relayer(hlx_curpar*2)!!hlx_countchar()!{\an5\pos($scenter,$smiddle)\1c!_G.color_from_style(line.styleref.color2)!\fry90\t(!hlx_transdur*(hlx_chars-1)!,!hlx_transdur*hlx_chars!,\fry0)\t(!hlx_lead+syl.start_time!,!hlx_lead+syl.end_time!,\1c!_G.color_from_style(line.styleref.color1)!\frx360)\t(!line.duration-hlx_transdur*(hlx_total_chars-hlx_chars+1)!,!line.duration-hlx_transdur*(hlx_total_chars-hlx_chars)!,\fry-90)}<br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup helix noblank notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("presyl",-hlx_lastdur,0)!!hlx_setpar(j)!!relayer(1)!{\an5\fad(!hlx_lastpos&lt;0 and hlx_lastdur/2 or 0!,0)\shad0\bord1\3c&amp;H0&amp;\move(!hlx_lastpos+$lleft!,!hlx_d[hlx_thispar].starty!,!hlx_curpos+$lleft!,!hlx_d[hlx_thispar].starty+line.height+2*hlx_dist!)\org(!math.floor((hlx_curpos+hlx_lastpos)/2)+$lleft!,!hlx_d[hlx_thispar].midy!)\frx!hlx_d[hlx_thispar].startrot!\1c!hlx_d[1-hlx_thispar].lastcol!\t(\frx!hlx_d[hlx_thispar].endrot!\1c!hlx_d[hlx_thispar].curcol!)\fscx!hlx_blobsize!\fscy!hlx_blobsize!\p1}m 59 40 b 76 20 55 3 50 0 b 45 -3 35 14 43 35 b 27 16 2 30 0 35 b -2 40 15 50 32 49 b 13 56 8 83 13 86 b 18 89 38 79 44 62 b 44 84 69 98 74 97 b 79 96 78 68 61 57 b 85 65 99 48 99 43 b 99 38 81 26 59 40 m 38 42 b 45 45 47 44 50 37 b 49 45 51 47 57 47 b 51 49 49 53 52 60 b 48 53 42 53 37 56 b 41 52 42 46 38 42<br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup helixend notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("syl",0,250)!!hlx_setpar(j)!!relayer(1)!{\an5\fad(0,!hlx_curdur/2!)\shad0\bord1\3c&amp;H0&amp;\move(!hlx_curpos+$lleft!,!hlx_d[1-hlx_thispar].starty!,!hlx_curpos+rsyl.width+$lleft!,!hlx_d[1-hlx_thispar].starty+line.height+2*hlx_dist!)\org($sright,!hlx_d[1-hlx_thispar].midy!)\frx!hlx_d[1-hlx_thispar].startrot!\1c!hlx_d[hlx_thispar].curcol!\t(\frx!hlx_d[1-hlx_thispar].endrot!\1c!hlx_d[hlx_thispar].lastcol!)\fscx!hlx_blobsize!\fscy!hlx_blobsize!\p1}m 59 40 b 76 20 55 3 50 0 b 45 -3 35 14 43 35 b 27 16 2 30 0 35 b -2 40 15 50 32 49 b 13 56 8 83 13 86 b 18 89 38 79 44 62 b 44 84 69 98 74 97 b 79 96 78 68 61 57 b 85 65 99 48 99 43 b 99 38 81 26 59 40 m 38 42 b 45 45 47 44 50 37 b 49 45 51 47 57 47 b 51 49 49 53 52 60 b 48 53 42 53 37 56 b 41 52 42 46 38 42<br><br><br><span style="color: DarkRed;">- actor คือ helix</span><br><br><br>----------------------------------------------------------------<br><br><br><br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">17 spotlite</span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin17.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code once&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; spotlite_initalpha = 192; function tclip(t1,t2,x1,y1,x2,y2) if t1 == 0 and t2 == 0 then return string.format("\\clip(%d,%d,%d,%d)",x1,y1,x2,y2) else return string.format("\\t(%d,%d,\\clip(%d,%d,%d,%d))",t1,t2,x1,y1,x2,y2) end end; function append_tags_fn(old_fn, new_fn) return function(j,maxj) return old_fn(j,maxj) .. new_fn(j,maxj) end end; spotlite_initalphaX = string.format('&amp;H%02X&amp;',spotlite_initalpha)<br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; fxgroup.spotlite = (line.actor == "spotlite"); laststart = 0; lineleft = math.floor(line.left-line.styleref.outline); lineright = math.floor(line.right+line.styleref.outline+line.styleref.shadow); linetop = math.floor(line.top-line.styleref.outline); linebottom = math.floor(line.bottom+line.styleref.outline+line.styleref.shadow); tags = function(dx) return tclip(0,0,lineleft,linetop,lineleft,linebottom) end<br><br><br><span style="color: Blue;">code syl&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; fxgroup.spotlite_lastsyl = (fxgroup.spotlite and (syl.i == #line.kara))<br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; thisstart = (syl.start_time == 0 and 50 or syl.start_time); tags = append_tags_fn(tags, (function(obj) return function(j,maxj) local dx = -(obj.syl.width/2.5/maxj)*(j-1); return tclip(obj.laststart,obj.thisstart,math.floor(lineleft+obj.syl.left+0.5-dx),linetop,math.floor(lineleft+obj.syl.right+0.5+dx),linebottom) end end)({syl=syl;thisstart=thisstart;laststart=laststart})); laststart = thisstart<br><br><br><span style="color: Blue;">code syl&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; if fxgroup.spotlite_lastsyl then tags = append_tags_fn(tags,(function(obj) return function(j,maxj) cright = math.floor(lineleft+obj.syl.right+0.5); return tclip(obj.laststart,obj.syl.end_time,cright,linetop,cright,linebottom) end end)({syl=syl;laststart=laststart})) end<br><br><br><span style="color: Blue;">template pre-line fxgroup spotlite&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("line",-500,500)!{\alpha!spotlite_initalphaX!\clip(!lineleft!,!linetop!,!lineleft!,!linebottom!)\t(0,500,\clip(!lineleft!,!linetop!,!lineright!,!linebottom!))\t(!$ldur+500!,!$ldur+1000!,\clip(!lineright!,!linetop!,!lineright!,!linebottom!))}<br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup spotlite_lastsyl notext loop 5&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; {\an5\pos($lcenter,$lmiddle)\alpha!string.format('&amp;H%02X&amp;',255-(spotlite_initalpha/(maxj^0.75)))!!tags(j,maxj)!\bord!line.styleref.outline+1!\be!(line.styleref.outline+1)*2!}!line.text_stripped!<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">-actor&nbsp; คือ&nbsp; spotlite</span><br><br><br>-------------------------------------------------------------------<br><br><br><br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">18 Domino </span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin18.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; dmn_lead = 1000; fxgroup.domino = (line.actor == "domino"); dmn_rlead = dmn_lead+0.25*line.duration; dmn_vert = line.bottom+2*line.height; dmn_si = 0; dmn_lchars = 0; dmn_schars = 0; dmn_charstotal = _G.unicode.len(string.gsub(line.text_stripped,"%s+","")); dmn_lead1 = math.floor(dmn_rlead/dmn_charstotal)<br><br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; if fxgroup.domino then dmn_lchars = dmn_lchars+dmn_schars; dmn_schars = _G.unicode.len(string.gsub(syl.text_stripped,"%s+","")); dmn_adj = dmn_lead1*(dmn_lchars+dmn_schars); nstart = syl.start_time+dmn_lead-dmn_adj; nend = syl.end_time+dmn_lead-dmn_adj; dmn_cchars = 0; function dmn_upchar() dmn_cchars=dmn_cchars+1; return "" end; function dmn_resetchar() dmn_cchars=0; return "" end&nbsp; end<br><br><br><br><span style="color: Blue;">template char fxgroup domino noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !retime("preline",-dmn_lead+dmn_lead1*(dmn_lchars+dmn_cchars),-dmn_lead+dmn_adj)!{\an1\pos($sleft,$sbottom)\org($sleft,!dmn_vert!)\fry90\t(0,!dmn_lead1!,1.5,\fry0)\k!math.floor(line.duration/5)!\k0}!dmn_upchar()!<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup domino noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("line",-dmn_lead+dmn_adj,dmn_lead)!{\an3\pos($sright,$sbottom)\org($sright,!dmn_vert!)\t(!nstart!,!nend!,0.6666,\fry-90)\k!math.floor(nend/10)!\k0}!dmn_resetchar()!<br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup domino noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("line",-dmn_lead+dmn_adj,dmn_lead-dmn_rlead+dmn_lead1*dmn_lchars)!{\an1\pos($sleft,$sbottom)\org($sleft,!dmn_vert!)\fry90\t(!nstart!,!nend!,1.5,\fry0)\k!math.floor(nstart/10+10)!\k0}<br><br><br><span style="color: Blue;">template char fxgroup domino noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !retime("postline",dmn_lead-dmn_rlead+dmn_lead1*dmn_lchars,dmn_lead-dmn_rlead+dmn_lead1*(dmn_lchars+dmn_cchars+1))!{\an3\pos($sright,$sbottom)\org($right,!dmn_vert!)\t(!dmn_cchars*dmn_lead1!,!(dmn_cchars+1)*dmn_lead1!,0.6666,\fry-90)}!dmn_upchar()!<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">- actor คือ domino</span><br><br><br>-----------------------------------------------------------<br><br><br><br><br><br><br><font size="3"><span style="color: Blue;">19 Breakout</span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin19.gif" border="0"><br><br><br><br><span style="color: Blue;">code once&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; math.randomseed(_G.os.time()); rand = math.random; function randcolor() return _G.ass_color(rand(0,255),rand(0,255),rand(0,255)) end<br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; bo_distance = 10; bo_lead = 400; bo_linelead = 750; bo_modball, bo_modslider = "\\1c&amp;H00FFFF&amp;\\3c&amp;H000099&amp;\\bord1\\shad0", "\\1c&amp;H0066FF&amp;\\3c&amp;H000033&amp;\\bord1\\shad0"; bo_linerlead = bo_linelead+0.25*line.duration; bo_totalchars = _G.unicode.len(string.gsub(line.text_stripped,"%s+","")); bo_linelead1 = math.floor(bo_linerlead/bo_totalchars); bo_chars = 0; fxgroup.breakout = (line.actor == "breakout"); bo_curdur, bo_curpos = bo_lead, math.floor(line.left-25); bo_angle = string.format("%.3f",math.deg(math.atan2(-bo_distance,5000))); bo_sylcount = 0; bo_slider = string.format("\\frz0\\t(%d,%d,\\frz%.3f)",0,bo_lead/2, math.deg(math.atan2(bo_curpos-line.center,line.bottom+bo_distance+20000))); function bo_incchar() bo_chars = bo_chars+1; return "" end; bo_startadj, bo_sylstart, bo_sylend = 0, 0, 0; function bo_initchar(syl) bo_startadj = bo_linelead-bo_linelead1*bo_chars; bo_sylstart, bo_sylend = math.floor(syl.start_time+bo_startadj), math.floor(syl.end_time+bo_lead+bo_startadj); return bo_startadj end<br><br><br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; bo_lastdur, bo_lastpos = bo_curdur, bo_curpos; bo_curdur, bo_curpos = 0, math.floor(orgline.left+syl.center+0.5); bo_sylcount = bo_sylcount+1; bo_slider = bo_slider .. string.format("\\t(%d,%d,\\frz%.3f)",syl.start_time-bo_lastdur+bo_lead,syl.start_time+bo_lead,math.deg(math.atan2(syl.center-line.width/2,line.bottom+bo_distance+20000)))<br><br><br><span style="color: Blue;">code syl&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; bo_curdur = bo_curdur + syl.duration; fxgroup.breakout_end = (fxgroup.breakout and syl.i == orgline.kara.n and syl.i &gt; 0); if fxgroup.breakout_end then sstart, send = syl.start_time-bo_curdur+syl.duration+bo_lead, syl.end_time+bo_lead; bo_slider = bo_slider .. string.format("\\t(%d,%d,\\frz%.3f)\\t(%d,%d,\\frz0)",sstart,(sstart+send)/2,math.deg(math.atan2(bo_curpos+bo_distance-line.center,line.bottom+bo_distance+20000)),(sstart+send)/2,send) end<br><br><br><br><span style="color: Blue;">template char fxgroup breakout noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !retime("line",-bo_initchar(syl),0)!{\an5\fad(!bo_linelead1!,0)\frz!rand(-270,270)!\fry!rand(-270,270)!\frx!rand(-270,270)!\t(0,!bo_linelead1!,\frz0\fry0\frx0)\move($scenter,$smiddle,!$scenter-rand(0,$lheight)!,!$smiddle-$lheight!,!bo_sylstart!,!bo_sylend!)\t(!bo_sylstart!,!bo_sylstart+10!,\3c!randcolor()!\bord2\be8)\t(!bo_sylstart!,!bo_sylend!,\alpha&amp;HFF&amp;\frz!rand(-270,270)!\fry!rand(-270,270)!\frx!rand(-270,270)!)}!bo_incchar()!<br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup breakout noblank notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("presyl",-bo_lastdur,0)!{\an8\org(-5000,$sbottom)\move(!bo_lastpos!,$sbottom,!bo_curpos!,$sbottom)!bo_sylcount == 1 and "\\alpha&amp;HFF&amp;" or ""!\t(0,!bo_lastdur/2!,\frz!bo_angle!\alpha&amp;H00&amp;)\t(!bo_lastdur/2!,!bo_lastdur!,\frz0)!bo_modball!}{\fscx$lheight\fscy$lheight\p1}m 15 0 b 6 0 0 6 0 15 b 0 24 6 30 15 30 b 24 30 30 24 30 14 b 30 6 24 0 15 0<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup breakout_end notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("syl",-bo_curdur+syl.duration,0)!{\an8\org(-5000,$sbottom)\move(!bo_curpos!,$sbottom,!bo_curpos+2*bo_distance!,$sbottom)\t(0,!bo_curdur/2!,\frz!bo_angle!)\t(!bo_curdur/2!,!bo_curdur!,\frz0\alpha&amp;HFF&amp;)!bo_modball!}{\fscx$lheight\fscy$lheight\p1}m 15 0 b 6 0 0 6 0 15 b 0 24 6 30 15 30 b 24 30 30 24 30 14 b 30 6 24 0 15 0<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup breakout_end notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("preline",-bo_lead,syl.end_time)!{\an8\org($lcenter,-20000)\pos($lcenter,!$lbottom+bo_distance!)!bo_slider!\fad(!bo_lead/2!,!bo_curdur/2!)!bo_modslider!}{\fscx$lheight\fscy$lheight\p1}m 0 40 l 0 60 l 120 60 l 120 40<br><br><br><br><span style="color: DarkRed;">- actor คือ breakout</span><br><br><br>-----------------------------------------------------<br><font size="3"><span style="color: Blue;"><br><br><br><br><br>20 helix reload</span></font><br><br><img src="http://i177.photobucket.com/albums/w202/kyobikun/spin20.gif" border="0"><br><br><br><span style="color: Blue;">code once&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; hlxr_lead = 500; hlxr_dist0 = 10; hlxr_dist1 = 16; hlxr_color0="&amp;H00FFFF&amp;"; hlxr_color1="&amp;HFFFFFF&amp;"; hlxr_sylfollowsblobcolor = true; hlxr_blob0 = "{\\p1}m 50 0 l 33 26 l 0 35 l 22 59 l 20 91 l 50 78 l 80 91 l 78 59 l 100 35 l 67 26{\\p0}"; hlxr_blob1 = "{\\p1}m 0 50 l 35 65 l 50 100 l 65 65 l 100 50 l 65 35 l 50 0 l 35 35 m 50 34 b 59 34 65 41 65 50 b 65 59 59 65 50 65 b 41 65 35 59 35 50 b 35 41 41 34 50 34{\\p0}"; function relayer(layer) line.layer = layer; return "" end<br><br><br><span style="color: Blue;">code line&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; fxgroup.helixr = (line.actor == "helixr"); hlxr_blobsize = math.floor(line.height*2/3); hlxr_chars = {}; hlxr_total_chars = 0; for char in _G.unicode.chars(string.gsub(orgline.text_stripped,"%s*","")) do hlxr_total_chars = hlxr_total_chars+1 end; function hlxr_countchar(n) if hlxr_chars[n] == nil then hlxr_chars[n] = 0 end; hlxr_chars[n] = hlxr_chars[n]+1; return "" end; hlxr_transdur = math.floor(line.duration*0.3/hlxr_total_chars); hlxr_vals = { [0] = { curpos = -25; curdur = 250; curpar = 0; lastpos = 0; curcol = hlxr_color0 }; [1] = { curpos = -50; curdur = 250; curpar = 1; lastpos = 0; curcol = hlxr_color1 } }; hlxr_par = { [0] = {startrot=180; endrot=0; starty={[0] = line.middle-line.height-2*hlxr_dist0; [1] = line.middle-line.height-2*hlxr_dist1}; midy={[0] = line.top-hlxr_dist0; [1] = line.top-hlxr_dist1} }; [1] = {startrot=0; endrot=180; starty={[0] = line.middle; [1] = line.middle}; midy={[0] = line.bottom + hlxr_dist0; [1] = line.bottom + hlxr_dist1} } }; hlxr_countsyl = 0<br><br><br><span style="color: Blue;">code syl noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; hlxr_countsyl = hlxr_countsyl+1; hlxr_workpar = hlxr_countsyl%2; hlxr_vals[hlxr_workpar].curpar = 1 - hlxr_vals[hlxr_workpar].curpar; hlxr_vals[hlxr_workpar].lastpos = hlxr_vals[hlxr_workpar].curpos; hlxr_vals[hlxr_workpar].curpos = math.floor(syl.center+0.5); hlxr_vals[hlxr_workpar].lastdur = hlxr_vals[hlxr_workpar].curdur; hlxr_vals[hlxr_workpar].curdur = 0; fxgroup.helixr0 = (fxgroup.helixr and hlxr_workpar == 0); fxgroup.helixr1 = (fxgroup.helixr and hlxr_workpar == 1); rsyl = syl; hlxr_sylcolor = hlxr_sylfollowsblobcolor and hlxr_vals[hlxr_workpar].curcol or _G.color_from_style(line.styleref.color1)<br><br><span style="color: Blue;">code syl&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; hlxr_vals[0].curdur = hlxr_vals[0].curdur + syl.duration; hlxr_vals[1].curdur = hlxr_vals[1].curdur + syl.duration; fxgroup.helixr_end = (fxgroup.helixr and syl.i == orgline.kara.n and syl.i &gt; 0)<br><br><br><br><span style="color: Blue;">template char fxgroup helixr noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !hlxr_countchar(0)!!retime("preline",-hlxr_lead,$sstart)!!relayer(hlxr_vals[0].curpar*2)!{\an5\alpha&amp;HFF&amp;\1c!_G.color_from_style(line.styleref.color2)!\org($sright,$smiddle)\frx180\move(!$sright+$swidth!,!$smiddle+(hlxr_chars[0]%2==0 and $lheight or -$lheight)!,$scenter,$smiddle,!hlxr_transdur*(hlxr_chars[0]-1)!,!hlxr_transdur*(hlxr_chars[0]-1)+hlxr_lead!)\t(!hlxr_transdur*(hlxr_chars[0]-1)!,!hlxr_transdur*(hlxr_chars[0]-1)+hlxr_lead!,\alpha&amp;H00&amp;\frx0)}<br><span style="color: Blue;">template char fxgroup helixr noblank&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !hlxr_countchar(1)!!retime("line",$sstart,-hlxr_transdur*(hlxr_total_chars-hlxr_chars[1]+1))!!relayer(hlxr_vals[0].curpar*2)!{\an5\1c!_G.color_from_style(line.styleref.color2)!\pos($scenter,$smiddle)\t(0,$sdur,\3c!hlxr_sylcolor!\bord2\be4\1c!hlxr_sylcolor!)\t($sdur,!$sdur*2!,\3c!line.styleref.color3!\bord!line.styleref.outline!\be0!)}<br><br><br><br><span style="color: Blue;">template char fxgroup helixr noblank&nbsp;&nbsp; :&nbsp;</span>&nbsp; !hlxr_countchar(2)!!retime("postline",-hlxr_transdur*(hlxr_total_chars-hlxr_chars[2]+1),hlxr_lead)!!relayer(hlxr_vals[0].curpar*2)!{\an5\1c!hlxr_sylcolor!\org($sleft,$smiddle)\move($scenter,$smiddle,!$sleft-$swidth!,!$smiddle+(hlxr_chars[2]%2==0 and $lheight or -$lheight)!,0,!hlxr_lead!)\t(0,!hlxr_lead!,\frx180\alpha&amp;HFF&amp;)}<br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup helixr0 noblank notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("presyl",-hlxr_vals[0].lastdur,0)!!relayer(1)!{\an5\fad(!hlxr_vals[0].lastpos&lt;0 and hlxr_vals[0].lastdur/2 or 0!,0)\shad0\1c!hlxr_vals[0].curcol!\3c!hlxr_vals[0].curcol!\bord1\be1\move(!hlxr_vals[0].lastpos+$lleft!,!hlxr_par[hlxr_vals[0].curpar].starty[0]!,!hlxr_vals[0].curpos+$lleft!,!hlxr_par[hlxr_vals[0].curpar].starty[0]+line.height+2*hlxr_dist0!)\org(!math.floor((hlxr_vals[0].curpos+hlxr_vals[0].lastpos)/2)+$lleft!,!hlxr_par[hlxr_vals[0].curpar].midy[0]!)\frx!hlxr_par[hlxr_vals[0].curpar].startrot!\t(\frx!hlxr_par[hlxr_vals[0].curpar].endrot!)\fscx!hlxr_blobsize!\fscy!hlxr_blobsize!}!hlxr_blob0!<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup helixr1 noblank notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("presyl",-hlxr_vals[1].lastdur,0)!!relayer(1)!{\an5\fad(!hlxr_vals[1].lastpos&lt;0 and hlxr_vals[1].lastdur/2 or 0!,0)\shad0\1c!hlxr_vals[1].curcol!\3c!hlxr_vals[1].curcol!\bord1\be1\move(!hlxr_vals[1].lastpos+$lleft!,!hlxr_par[hlxr_vals[1].curpar].starty[1]!,!hlxr_vals[1].curpos+$lleft!,!hlxr_par[hlxr_vals[1].curpar].starty[1]+line.height+2*hlxr_dist1!)\org(!math.floor((hlxr_vals[1].curpos+hlxr_vals[1].lastpos)/2)+$lleft!,!hlxr_par[hlxr_vals[1].curpar].midy[1]!)\frx!hlxr_par[hlxr_vals[1].curpar].startrot!\t(\frx!hlxr_par[hlxr_vals[1].curpar].endrot!)\fscx!hlxr_blobsize!\fscy!hlxr_blobsize!}!hlxr_blob1!<br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup helixr_end notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("syl",-hlxr_vals[0].curdur+$sdur,hlxr_lead)!!relayer(1)!{\an5\fad(0,!hlxr_vals[0].curdur/2!)\shad0\1c!hlxr_vals[0].curcol!\3c!hlxr_vals[0].curcol!\bord1\be1\move(!hlxr_vals[0].curpos+$lleft!,!hlxr_par[1-hlxr_vals[0].curpar].starty[0]!,!hlxr_vals[0].curpos+rsyl.width+$lleft!,!hlxr_par[1-hlxr_vals[0].curpar].starty[0]+line.height+2*hlxr_dist0!)\org($sright,!hlxr_par[1-hlxr_vals[0].curpar].midy[0]!)\frx!hlxr_par[1-hlxr_vals[0].curpar].startrot!\t(\frx!hlxr_par[1-hlxr_vals[0].curpar].endrot!)\fscx!hlxr_blobsize!\fscy!hlxr_blobsize!}!hlxr_blob0!<br><br><br><span style="color: Blue;">template syl fxgroup helixr_end notext&nbsp;&nbsp; :</span>&nbsp;&nbsp; !retime("syl",-hlxr_vals[1].curdur+$sdur,hlxr_lead)!!relayer(1)!{\an5\fad(0,!hlxr_vals[1].curdur/2!)\shad0\1c!hlxr_vals[1].curcol!\3c!hlxr_vals[1].curcol!\bord1\be1\move(!hlxr_vals[1].curpos+$lleft!,!hlxr_par[1-hlxr_vals[1].curpar].starty[1]!,!hlxr_vals[1].curpos+rsyl.width+$lleft!,!hlxr_par[1-hlxr_vals[1].curpar].starty[1]+line.height+2*hlxr_dist1!)\org($sright,!hlxr_par[1-hlxr_vals[1].curpar].midy[1]!)\frx!hlxr_par[1-hlxr_vals[1].curpar].startrot!\t(\frx!hlxr_par[1-hlxr_vals[1].curpar].endrot!)\fscx!hlxr_blobsize!\fscy!hlxr_blobsize!}!hlxr_blob1!<br><br><br><span style="color: DarkRed;">- Actor&nbsp; คือ helixr</span><br><br><br>-------------------------------------------------------------<br><br>[Platinum Member]


 • โมเอะ: 27
 • Money: 578
 • Tz: 24
 • Posts: 20
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 1-2-2012
พลังน้ำใจ: 1253
โพสต์เมื่อ 1-2-2012 14:34:38 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบใจจ้าเห็นละตาลาย


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 19-4-2019 19:57 , Processed in 0.043507 second(s), 19 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th