เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 411|ตอบกลับ: 2

[Donate Tz]


Yaya Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi

 • โมเอะ: 654
 • Money: 99834
 • Tz: 655
 • Posts: 23
 • Donate: 1000 THB
 • Joined: 14-1-2014
พลังน้ำใจ: 15
   Pet:
bake


โพสต์เมื่อ 14-1-2014 21:58:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
วัคซีน คือสิ่งสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องของเด็ก และในตอนเยาว์วัยฉีดวัคซีนครบแล้ว โตขึ้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องฉีดอีก เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคที่เคยฉีดไว้แล้ว แต่แท้จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะวัคซีนบางชนิดไม่ได้มีประสิทธิภาพป้องกันโรคตลอดชีวิต และยังอาจเสื่อมลงไปตามอายุที่มากขึ้น


คุณทราบหรือไม่? วัคซีนจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่
การฉีดวัคซีน  เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความคุ้มค่า ปัจจุบันมีวัคซีนหลายชนิดที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการที่เคยได้รับวัคซีนในวัยเด็กจะลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ลดลงจะไม่เพียงพอและส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเกิดโรคต่างๆ เช่นโรคไข้หวัดใหญ่, โรคนิวโมคอคคัส, โรคคอตีบ,โรคไอกรน,โรคบาดทะยัก, โรคมะเร็งปากมดลูกและไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงโรคแทรกซ้อนและผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา  ดังนั้น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพ โดยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยวัคซีนเช่นเดียวกัน
โดยในประเทศไทยเรานั้น ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกคำแนะนำแนวทางการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ (Recommendation Adult and Elderly Immunization Schedule) พ.ศ.2555  โดยแนะนำให้ผู้ใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุผลที่ว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ที่นอกจากจะช่วยป้องกันสุขภาพของคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้ว ในระยะยาวยังช่วยป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่น และผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ด้วย เนื่องจากช่วงวัย, โรคประจำตัว, สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันย่อมส่งผลให้ความต้องการการได้รับวัคซีนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลด้วย ดังนี้

ช่วงอายุ

วัคซีนป้องกันโรคที่แนะนำให้ฉีด

หมายเหตุ

วัคซีนจำเป็นอื่นๆ*

ผู้ใหญ่ช่วงต้น

(อายุ 18 – 26 ปี)
-วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
-ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
-วัคซีนอีสุกอีใส
-วัคซีนตับอักเสบเอ
-วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
- วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
- ฉีด 1 เข็ม
-วัคซีนเอชพีวี
-ควรฉีดตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น (การฉีดวัคซีนไม่สามารถทดแทนการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก)
- วัคซีนตับอักเสบบี
-ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
ผู้ใหญ่

(อายุ 27 – 65 ปี)
-วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
-ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
-วัคซีนอีสุกอีใส
-วัคซีนตับอักเสบเอ
-วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
- วัคซีนตับอักเสบบี
-ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
ผู้สูงอายุ

(อายุมากกว่า 65 ปี)
-วัคซีนบาดทะยักและคอตีบ
-ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
-วัคซีนอีสุกอีใส
-วัคซีนตับอักเสบเอ
-วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น                  
-วัคซีนงูสวัด

- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปี
-วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส

ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ไม่มีม้าม หัวใจวาย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง ตับวาย ติดเชื้อเอดส์ รับยากดภูมิคุ้มกัน)
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- ฉีดกระตุ้นทุก 1 ปีหรือตามคำแนะนำของแพทย์

- วัคซีนตับอักเสบบี
-ควรตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีน
-วัคซีนป้องกันนิวโมคอคคัส


*ปรึกษาแพทย์ของท่านเพื่อรับคำแนะนำวัคซีน


ทางโรงพยาบาลพญาไท 3 เล็งเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลและข่าวสารในการดูแลสุขภาพพร้อมให้บริการภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ใหญ่ในโรคที่สามารถป้องกันได้ อีกทั้งยังช่วยปกป้องคนที่ท่านรักและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย จึงจัดตั้งศูนย์วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็น
สถานที่อำนวยความสะดวกให้ท่านแบบครบวงจรในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน  สำหรับผู้สนใจในสุขภาพทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและการปฏิบัติตัว ตลอดจนข้อพึงระวังหลังการเดินทางที่ควรมาพบแพทย์ ซึ่งภายในศูนย์วัคซีนท่านจะได้รับความอำนวยความสะดวกและบริการ ดังนี้
 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องวัคซีนเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคทางเดินหายใจ ยกเว้นวัคซีนเกี่ยวกับเด็ก
 • โปรแกรมให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Vaxin Log ที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อออกแบบวัคซีนเฉพาะบุคคล จะสามารถทำให้ท่านได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
 • เมื่อรับบริการรับวัคซีนแล้ว ท่านจะได้รับ E-vaccine book (ประวัติการรับวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์) ประจำตัวท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับวัคซีน รวมถึงตารางการนัดหมายครั้งต่อไป
 • การให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและการปฏิบัติตัว โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำการดูแลการป้องกันโรคด้วยวัคซีน
 • โปรโมชั่นวัคซีนราคาพิเศษต่างๆ จากศูนย์วัคซี
            สำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยวัคซีน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วัคซีน  บริเวณ OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 3 • ถูกใจ!

  cat1169 พลังน้ำใจ +2


[ThaiZeed Master]


ช่วง นี้ เบื่อๆ เซ็งๆ ทำไร ดีอ

Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi คิริโตะ Kuriyama Mirai อาสึนะ Yaya Mio Yukina Saitama

 • โมเอะ: 1888
 • Money: 10368
 • Tz: 1867
 • Posts: 910
 • Donate: 720 THB
 • Joined: 19-11-2013
พลังน้ำใจ: 23808
   Pet:
luka
๐sักlvๅป่ะa่ะ lvิaจัJ๐

โพสต์เมื่อ 15-1-2014 01:20:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เจ้าของกระทู้คนดี แล้วมาแบ่งปันกันอีกนะ


YouLoveLiy ชวนทุกคนเข้ามา ThaiZeed สังคมของคนรัก~Anime~
http://www.thaizeed.net/bbs/?fromuser=YouLoveLi
ที่มา: http://www.thaizeed.net/bbs/space-uid-55884.html

[Gold Member]


 • โมเอะ: 87
 • Money: 637
 • Tz: 87
 • Posts: 380
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 28-2-2014
พลังน้ำใจ: 111
โพสต์เมื่อ 4-3-2014 15:55:40 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 9-4-2020 11:47 , Processed in 0.054644 second(s), 23 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th