เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3764|ตอบกลับ: 11

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 07:28:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
& Y, l  l. e1 D5 E7 |+ h6 [

7 f$ d, T4 l  I. P1 q: ^ 193917.jpg
4 y! c0 q- X$ M: s9 D) `$ _* z
1 W# s7 K, U  o
เนื้อเรื่องย่อ
* J+ j$ r$ p! `' ~4 M/ U9 S: ?
7 `; R7 a6 b( Dในอนาคตไกลโพ้น โลกที่แปดเปื้อนไปด้วยมลพิษ อีกทั้งอันตรายจากสัตว์กลายพันธุ์ทำให้มนุษย์จำต้องอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อม ปิดที่เรียกว่า “เรกิออส” เป็น มหานครเคลื่อนที่ซึ่งคุ้มครองมนุษย์จากมลพิษและเหล่า “โอะเซ็นจู” ซึ่งเป็นอสูรกายที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ ว่ากันว่า เรกิออสนั้นมี1 S# `/ m1 T: ]+ S6 }
“วิญญาณ” เป็นเมืองมีชิวิต ที่คิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โลกที่ล่มสลายนี้ไม่ใช่ยุคของมนุษย์อีกต่อไป ในโลกของเรกิออสอัลเคมิสต์ หรือศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุจะถูกพัฒนาขึ้นมาแทน วิทยาศาสตร์ และมีเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่เรียกว่า KEI และ REI หรือเรียกรวมๆ ว่า ผู้ใช้ศาสตรา (Arms master) ที่มีหน้าที่ปกป้องเรกิออสจากการโจมตีของเหล่าโอะเซ็นจู# H" ?6 H9 ?6 p8 G8 j

; `/ K6 {, f( ^8 IEP 19 z+ J0 z7 p8 x0 Z# H6 v1 y
part1  http://www.mediafire.com/?xzfg1wdilbxayeb' x' M! J) a0 t5 z4 J$ A& u! _
part2  http://www.mediafire.com/?ba0zw6d7tra6mlg
$ u* w# J: T) W1 spart3  http://www.mediafire.com/?vm24ny8f9mr9yjv
# v# c- i9 o' ?, r- t
1 q9 @+ r% {5 R- s* j- OEP 2
7 X3 O9 J0 S" h$ F+ F5 Npart1  http://www.mediafire.com/?445zlkx4457iicc9 d9 X2 r) \$ q5 e7 \6 J
part2  http://www.mediafire.com/?sk0i4u4zhi3d3n4+ P* u' z' {8 P! I) O" Y8 V
part3  http://www.mediafire.com/?15ufq0j8u9iwsoj+ o7 a) F2 w* r5 v! d9 H

+ m+ f1 E) S' R/ X  g3 v$ AEP 3
9 n9 A6 r8 n9 |* `. V, }- `part1  http://www.mediafire.com/?9no83t20l6ptnye5 o8 Z8 W4 J; T4 V1 a
part2  http://www.mediafire.com/?w9ztkb8qff7gdk2
& g" W; y+ U5 K3 Dpart3  http://www.mediafire.com/?qdfn2lqvib2dq48# C4 D8 q$ F1 B2 p: s% \( j3 Y
' k' Z. j( q& `& L
EP 47 }! a8 I4 k/ B$ c4 o
part1  http://www.mediafire.com/?dukt76f5au9e5j1/ c% V7 [, Q3 |6 E) \
part2  http://www.mediafire.com/?cujqzok4628447u
# _5 N( [+ Y9 L) U: fpart3  http://www.mediafire.com/?7xbdgpicwc667fb
: R+ T# T1 M% ^
% {* c* r# |: q: }' Y, EEP 5
# L" J! M) ^. g8 {) |part1  http://www.mediafire.com/?2wy3fzdd9xrqe96
7 `+ J+ z/ _! @, Spart2  http://www.mediafire.com/?dznbusvz3c7e0hy
5 ]* v$ B' |9 g- C/ f; y1 n, a' lpart3  http://www.mediafire.com/?7ylph5u8w29iawj
+ D% i0 u9 n  l5 |7 s: m! v
7 n! |- ?6 X- w. u* a; LEP 6
9 o2 K  z5 F3 p8 rpart1  http://www.mediafire.com/?rjv2ja0cn0wu18d$ x# l1 \" f* t3 W& [; [1 u
part2  http://www.mediafire.com/?sf535zm5jo7ml90) {( a  t; k% i5 J; C5 z
part3  http://www.mediafire.com/?0f96zu7zlh3e1wz
1 S* h1 K( d  O; z" i- ]2 G# e/ C2 }# H
EP 7+ ^6 r7 G8 ~+ y
part1  http://www.mediafire.com/?p8mm1m1g11mxvgp
5 J5 d- @% T8 l7 q( o+ o. I3 @8 S5 Upart2  http://www.mediafire.com/?7obvvf3g09tm7oh
0 z! i7 b- b6 u2 a. v4 F' D/ P5 spart3  http://www.mediafire.com/?3f1a12kradh1bka
- t; h! C) ~) s4 q$ k  M8 q4 I4 s0 |  ]. a& u0 [
EP 8
* b, z7 g& V  F7 Y2 U5 Npart1  http://www.mediafire.com/?tsqrdrqlablgucv- Q5 C% F( B: f, ]4 p9 R2 s1 }
part2  http://www.mediafire.com/?0h9dj8iawt6javi; A: U" H2 [$ ]( n" E  T
part3  http://www.mediafire.com/?fs59yam0gex528y0 u- X9 m/ d2 F! X! S- B

: ?* e) n+ {+ ]3 PEP 9 3 ~" j, a8 L  P2 Q  p, ^
part1  http://www.mediafire.com/?m1zahbsd5mvx0s4
2 L2 G8 W! d- |: }  m9 Qpart2  http://www.mediafire.com/?woa76c5l4c3ngvx4 e1 a6 J3 X" ]9 K- C" }8 x
part3  http://www.mediafire.com/?9d2d626u5f5gywb- G- J8 w  Y8 p& l' s% R, M8 w0 {$ C
! S; g4 }1 P  x/ `$ J
EP 10
3 }$ s- |0 X- i% l  l7 L7 Wpart1  http://www.mediafire.com/?drztlbls9921u61* D8 T# D- l& j( l
part2  http://www.mediafire.com/?d9rlfpy42yhfd6a# F$ J3 p& d# P$ i# i) m
part3  http://www.mediafire.com/?yibjbi0a3wocj7o# ~4 v& J0 |. h# G
3 Q# _8 D3 w$ K; T2 J% ?
EP 11
$ t; @& D8 j. q/ Spart1  http://www.mediafire.com/?183d77m6ts7cng7: X3 T$ }. ^. o" A3 _' @' ?
part2  http://www.mediafire.com/?2zta46t6qepadk93 Y. i: m9 f3 ~! Z( K
part3  http://www.mediafire.com/?1qbucc66iiwdgim4 d# Z, a( G7 E- ~& C3 T* B

6 r/ ]! Y; m; C- dEP 122 a' S! H( w' b$ v+ m  R
part1  http://www.mediafire.com/?fkr7baf8xy0h8rt
/ p' U7 ]6 j3 h( V9 U( d  G0 }" opart2  http://www.mediafire.com/?92u8wjzwk29pgzo
5 q. W$ G6 R8 l0 F. @) jpart3  http://www.mediafire.com/?2jsrc73rmmp0z1x
- g% I+ X& S' x# t
2 W- @$ h8 I0 m" l" wEP 13
* @* H+ ]& z7 [part1  http://www.mediafire.com/?qzj1axzx1j07vcp  P, P7 u( q- }# T+ K) x
part2  http://www.mediafire.com/?5hdbo843w5rb346
2 l/ m  ~! D, o& S) tpart3  http://www.mediafire.com/?8wiwg3me7b8iull
8 I( q9 D  D" u3 V7 k" u
# c+ m" Z% R$ ?6 v. m. M( a" NEP 14
8 V0 w2 U2 `: h# q* Kpart1  http://www.mediafire.com/?2z94z2lspmdkg10  U1 T3 p7 c6 H+ z
part2  http://www.mediafire.com/?jzajdjnjs9ihgcc; l2 Y; }  C/ g2 o. X
part3  http://www.mediafire.com/?p6dfj22z4d656ik
+ `3 H1 i- C: C
) z: Q3 i/ F* d# P! z' c! tEp 15- ^5 _* w  Z6 z/ n- T) s' ^
part1  http://www.mediafire.com/?04uk6ifm92y6f0i# o2 e3 f! ^& X
part2  http://www.mediafire.com/?pfc69892w0f6qfm
5 [- `( b- c! ~% bpart3  http://www.mediafire.com/?868ztbk4bfikgjs3 E( i( l1 R5 |
5 z3 \6 C6 _/ A' C, i/ p4 X
EP 16
+ u, R4 R% k3 y: O7 ]& G, Gpart1  http://www.mediafire.com/?bsacce656blgi5t
  R* D8 q8 m% b+ |part2  http://www.mediafire.com/?3d7a5sd05zqfsnk" e9 b- x# X8 i& ]
part3  http://www.mediafire.com/?butqii12a072f17
7 ]; c; `( d/ I! t4 Y, r$ k$ R9 f& _6 `# O$ V( Q; c
EP 17: y5 j$ G2 N0 o2 l9 Y3 X, |0 j
part1  http://www.mediafire.com/?wx9g55n6q3t7tz3
4 m- v0 W& e7 [" |/ apart2  http://www.mediafire.com/?cr1cdmmahlgzs22
) _1 Z- `, t- {$ Epart3  http://www.mediafire.com/?28z69w5t2hof960
& f& N5 p$ K  q2 D6 d" i: ?. d0 S' h' g- e' ]
EP 18: a( @4 [/ @  a- q' F% w5 |7 y
part1  http://www.mediafire.com/?i99uahios5qd8u5, U- d9 d& q/ K$ y" W
part2  http://www.mediafire.com/?cr8gg5b86bpypfh2 ]) P9 k0 r5 K& B" K' w" y$ n
part3  http://www.mediafire.com/?hw7aq8236lr9533+ X/ x: J4 K4 `1 k) T7 x( u7 U

9 A$ X# v. R2 Q. l0 z/ i' {3 `EP 19) E/ @0 B$ c, G/ N. E
part1  http://www.mediafire.com/?jfc4264r4w2n4ad
5 u. ~. D; M, K' w/ L' L. xpart2  http://www.mediafire.com/?a1g88kuaambrere
7 L- x3 F2 g/ R. zpart3  http://www.mediafire.com/?sik5nj47k6i361g4 h3 T1 ~* X" `8 Y4 ^# s! |% m! V4 t

2 z- E# w0 [7 w- FEP 20( S0 L4 K/ Z: t7 e1 D* _% a
part1  http://www.mediafire.com/?j7hn1t4viigi11r4 h- s* a5 Q/ O' j9 p
part2  http://www.mediafire.com/?iamhrv6g62dqkf0! H8 d1 N( c8 g! u# ~6 F+ ~* S
part3  http://www.mediafire.com/?s9pyuoj00jjkd3w2 g$ l5 a4 |) x% R6 x  M

) e+ C0 Q8 ^+ _# F; h4 j; HEP 21
- V) s1 A. w6 H+ Cpart1  http://www.mediafire.com/?q91zuwv3653c69i0 |6 O" n/ S0 I
part2  http://www.mediafire.com/?2ssgk5dj2o2pdup7 A2 `! C( R/ l4 F4 n, ]
part3  http://www.mediafire.com/?587gw8exmnscumi
1 b0 s0 b7 j, q$ g, u8 J9 g6 f: H: ?# @# |6 l7 D. E( o# u
EP 22- Q* E4 ^, C0 k5 w; {: W/ V
part1  http://www.mediafire.com/?9b2kip96lopp7n4
+ ?; g: M/ i( b* C. p- k0 Ppart2  http://www.mediafire.com/?ij6h5scwp2oez5c
; K! y4 y+ {8 [$ C6 x; O( lpart3 http://www.mediafire.com/?fofzv1p4t4hmomd
/ |# a: E( _' G8 `( ^7 u
0 X5 }" a% m" R6 ?0 Z# G3 OEP 23
: d  W+ c5 i% w* k4 Opart1  http://www.mediafire.com/?xrlpg1bdtt974xs1 w1 I9 s2 x7 D& ?5 Y+ Y& k
part2  http://www.mediafire.com/?ojqd1tjy21g3o5a  ~4 ^) O; ^+ _) G+ x
part3  http://www.mediafire.com/?ckloucbsy8km85n
; \) D- C4 b0 L# Y9 j% I- a
9 E5 `6 g7 R* b6 j+ z* x! R+ A( B+ OEP 24 END( w( i( N$ h2 g0 I1 `) R
part1  http://www.mediafire.com/?0q16hydt70fjm8b* z1 X+ M7 X$ q$ n$ b4 O
part2  http://www.mediafire.com/?p5364o5kk1lgagp
- B$ A5 N" x5 v* q- Tpart3  http://www.mediafire.com/?sgbudmsnjz8wb8l0 e/ w+ b4 r4 e' S& g2 g+ x
part4  http://www.mediafire.com/?oe5arjaok2sztxh5 n, F: \: I: V$ d7 \

5 S" _0 ?, {) @! k7 ?  [9 a- E) ~0 R2 G/ P+ N

) M+ h! m6 b% D+ h$ L  Ocredit : maniton. x; H0 v2 d' N

  P4 `! I4 B# r

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 11:14:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

chonauii  คับผม ^^  โพสต์เมื่อ 24-5-2012 14:43:12

Fiw
[Gold Member]


Mikasa Ackerman Saitama

 • โมเอะ: 206
 • Money: 451
 • Tz: 206
 • Posts: 98
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 00:20:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงจร้า

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 09:12:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย Fiw เมื่อ 26-5-2012 00:20 % P/ q# |$ u. E% {
ขอบคุงจร้า

8 o1 C( b# e" w9 y8 hคร้าบบบผม

[Silver Member]


 • โมเอะ: 144
 • Money: 351
 • Tz: 144
 • Posts: 104
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-5-2012 00:07:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนจร้าา
: H! V1 Z1 f/ H% I7 {3 p% e  S/ W2 J, s1 h6 p7 q
4 Z3 P+ a' A- ~0 K% G7 G

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 12
 • Tz: 2
 • Posts: 8
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 30-5-2012 18:33:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคับๆๆ: s4 Y* n7 e9 R* u0 x% q/ D

. u: ]: ]1 {- ^9 Q5 s
8 T' ^0 i. b4 e; {

[Professional Member]


Azusa HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Happy new year 2015 Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 483
 • Money: 1726
 • Tz: 483
 • Posts: 277
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 31-5-2012 20:59:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะครับผม

[Donate Tz]


HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Happy new year 2015 Christmas ! 2014 Saitama Inori

 • โมเอะ: 1190
 • Money: 2185
 • Tz: 1190
 • Posts: 38
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 20-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 23-6-2012 22:02:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


[Normal Member]


 • โมเอะ: 14
 • Money: 28
 • Tz: 14
 • Posts: 6
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 26-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 28-6-2012 17:39:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โว้ว ขอบคุณค๊าบ ซับไทยป๊ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 6
 • Tz: 2
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-9-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-9-2012 18:35:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 25-2-2017 00:30 , Processed in 1.253417 second(s), 46 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th