เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3647|ตอบกลับ: 11

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 07:28:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

# A" e; J% z! W9 S# ~1 ~0 G: k5 o" i0 f( N- z  m
193917.jpg
. L' I) o, T$ B& [

! q0 [: u- e8 @6 f+ sเนื้อเรื่องย่อ" _0 c) v; `0 \% h4 Y/ p  r6 j* e

, b" H2 u4 n& u0 _0 i7 m: j3 |& Mในอนาคตไกลโพ้น โลกที่แปดเปื้อนไปด้วยมลพิษ อีกทั้งอันตรายจากสัตว์กลายพันธุ์ทำให้มนุษย์จำต้องอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อม ปิดที่เรียกว่า “เรกิออส” เป็น มหานครเคลื่อนที่ซึ่งคุ้มครองมนุษย์จากมลพิษและเหล่า “โอะเซ็นจู” ซึ่งเป็นอสูรกายที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ ว่ากันว่า เรกิออสนั้นมี
; Z( i( Y( j0 }) U“วิญญาณ” เป็นเมืองมีชิวิต ที่คิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โลกที่ล่มสลายนี้ไม่ใช่ยุคของมนุษย์อีกต่อไป ในโลกของเรกิออสอัลเคมิสต์ หรือศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุจะถูกพัฒนาขึ้นมาแทน วิทยาศาสตร์ และมีเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่เรียกว่า KEI และ REI หรือเรียกรวมๆ ว่า ผู้ใช้ศาสตรา (Arms master) ที่มีหน้าที่ปกป้องเรกิออสจากการโจมตีของเหล่าโอะเซ็นจู/ z& e2 t' X4 x3 \/ t( }

1 L  V6 k" X& m4 o9 JEP 1
7 I- ~0 a; T4 Zpart1  http://www.mediafire.com/?xzfg1wdilbxayeb- t. D: v' @( Z! K
part2  http://www.mediafire.com/?ba0zw6d7tra6mlg
3 ~; ~6 a+ o. g1 x  Hpart3  http://www.mediafire.com/?vm24ny8f9mr9yjv
$ ^8 j/ i/ @, c9 |0 C
. o2 T/ W) d0 y( x3 A8 f/ L4 ^EP 2
" ~4 r$ m' J) _% Vpart1  http://www.mediafire.com/?445zlkx4457iicc
4 ~8 o8 o3 p; W, `! J& Qpart2  http://www.mediafire.com/?sk0i4u4zhi3d3n4
- E' w9 U7 _! N$ u* j" z' Opart3  http://www.mediafire.com/?15ufq0j8u9iwsoj
5 _& X2 M0 {" O
5 O& H9 d9 ]2 T! eEP 3
* O# a3 ?, T7 `, }' Y. _3 l+ ~6 d1 ipart1  http://www.mediafire.com/?9no83t20l6ptnye
% |7 w' l6 \/ _3 Epart2  http://www.mediafire.com/?w9ztkb8qff7gdk2% p  `0 T1 v/ h
part3  http://www.mediafire.com/?qdfn2lqvib2dq48' ]2 |, p& ~6 J

) C+ B! r1 U' X% H% M& Q! Z  q# KEP 47 C; _% P* X9 j- ]5 d( I
part1  http://www.mediafire.com/?dukt76f5au9e5j13 N/ q4 U: C9 B# @" l5 m
part2  http://www.mediafire.com/?cujqzok4628447u) b+ x0 T. e( B8 I( K8 X
part3  http://www.mediafire.com/?7xbdgpicwc667fb3 o9 t; q2 [5 v% i7 _

0 y/ G/ d, J3 m" C+ c8 A" wEP 5
( x! U" Q9 ?) H# {# L, D/ Vpart1  http://www.mediafire.com/?2wy3fzdd9xrqe96
+ Q! X  Y, n: Z# J( e; Fpart2  http://www.mediafire.com/?dznbusvz3c7e0hy
5 ]% j# ]4 s! o: O  l, }part3  http://www.mediafire.com/?7ylph5u8w29iawj8 ?& @  ^* _' M3 u

  q$ Y7 H; I7 a! y1 j5 }. \$ uEP 6" |; _  m4 Q/ k: z( I
part1  http://www.mediafire.com/?rjv2ja0cn0wu18d
" T' Z3 _2 j- Rpart2  http://www.mediafire.com/?sf535zm5jo7ml90
* c( ~* Y: G9 k4 {! S, Jpart3  http://www.mediafire.com/?0f96zu7zlh3e1wz
# n9 B+ w8 s8 X. ]4 T" C. e; p& P% v% j) M$ s/ m- q: x9 K7 ]/ ^
EP 77 ^  ^- u' _5 b; ?3 F3 u' k) z' G( ^6 |
part1  http://www.mediafire.com/?p8mm1m1g11mxvgp9 V8 K1 N5 r1 i% F- C/ i8 ~
part2  http://www.mediafire.com/?7obvvf3g09tm7oh
  h( a$ f2 o' u9 l6 R. opart3  http://www.mediafire.com/?3f1a12kradh1bka" f* ^- W: ~* N, g) D

: K( i5 h* f, y. M9 d/ ]' t5 a( LEP 8
& h9 p6 R, z! Ipart1  http://www.mediafire.com/?tsqrdrqlablgucv
6 _6 G" t, u% e' Y) v* A9 g4 tpart2  http://www.mediafire.com/?0h9dj8iawt6javi8 ]7 w* o* _1 W
part3  http://www.mediafire.com/?fs59yam0gex528y" V% M, n2 w' Y) x
! l0 ?/ o5 `) ^: G9 o  ^" K! \
EP 9 6 t, o0 o3 E, `: P
part1  http://www.mediafire.com/?m1zahbsd5mvx0s4" g. i2 E7 c4 P  }. v/ a, |
part2  http://www.mediafire.com/?woa76c5l4c3ngvx
4 B8 e: [  o$ `" t, Y& [8 Qpart3  http://www.mediafire.com/?9d2d626u5f5gywb# p+ x! \# P8 x. `9 s% q* n

9 D9 T! w/ X) p: pEP 10
3 T% I6 Q! H9 X7 A% f; W1 k0 ~  Opart1  http://www.mediafire.com/?drztlbls9921u61
" V% d0 \1 H8 A6 ypart2  http://www.mediafire.com/?d9rlfpy42yhfd6a5 Y3 X1 l9 f7 T, |: }$ N" C
part3  http://www.mediafire.com/?yibjbi0a3wocj7o" y4 i$ X0 W) K2 `) D& y0 t
6 ?* A2 ?8 x$ L, s) D  f# W% b) w
EP 112 W. ~: l& Z0 M  [
part1  http://www.mediafire.com/?183d77m6ts7cng7
. C1 w0 T$ \. ^" Upart2  http://www.mediafire.com/?2zta46t6qepadk9: S0 a; {" W1 Y6 I1 _, L
part3  http://www.mediafire.com/?1qbucc66iiwdgim
2 {" U5 l' u. j- @# |
- j; }, M' O$ }; I5 kEP 12) C' c$ x; _* }) A6 w* [
part1  http://www.mediafire.com/?fkr7baf8xy0h8rt
! d! }9 b9 \- dpart2  http://www.mediafire.com/?92u8wjzwk29pgzo
  f) I+ a9 f6 r6 H3 m  Dpart3  http://www.mediafire.com/?2jsrc73rmmp0z1x8 i! Z4 n, b3 T; Q

1 e! ?% v3 m  A( s; bEP 131 J# Y  S. g$ ~  [6 f* w; s
part1  http://www.mediafire.com/?qzj1axzx1j07vcp
% Z6 l1 L$ ~8 I# P( K# k$ D: Rpart2  http://www.mediafire.com/?5hdbo843w5rb346
4 p4 d6 D4 s3 b2 U1 B2 N; y: ypart3  http://www.mediafire.com/?8wiwg3me7b8iull
  ?' n, U  d: O7 H: E! c' y0 S4 J' H, E) G$ s* l  p
EP 14- S" @0 ^& M8 D) n2 `
part1  http://www.mediafire.com/?2z94z2lspmdkg10
! I. Y. ]& K3 f3 v$ a0 N2 ~. qpart2  http://www.mediafire.com/?jzajdjnjs9ihgcc7 q& F. c) ~4 c, ~  Z7 F1 [
part3  http://www.mediafire.com/?p6dfj22z4d656ik  p/ s& }3 [# v$ t6 }: d/ l

  d! \1 {- N. w0 ~3 _Ep 15
% Y" t2 t& U; H- {part1  http://www.mediafire.com/?04uk6ifm92y6f0i. l! W+ i+ M0 r! t! m/ D& K) J/ K
part2  http://www.mediafire.com/?pfc69892w0f6qfm
1 Z* Y8 R: Z, b5 h/ Vpart3  http://www.mediafire.com/?868ztbk4bfikgjs' {8 F: E# ]1 ~( ~
4 r* ^# K0 L( O- M4 o
EP 16
/ e4 K% C' U3 r$ k4 apart1  http://www.mediafire.com/?bsacce656blgi5t5 |. ~, y2 }- T( n) w
part2  http://www.mediafire.com/?3d7a5sd05zqfsnk
; E1 h( v' J8 P$ Npart3  http://www.mediafire.com/?butqii12a072f17
' V* K6 e7 s+ `1 J  ?& f6 p
3 s, H9 u/ A$ x' p* I: t9 u. K8 U: fEP 17) |; E# n* _; V  ~, R* ^
part1  http://www.mediafire.com/?wx9g55n6q3t7tz3
0 C( _3 @) b  g3 A1 T5 @part2  http://www.mediafire.com/?cr1cdmmahlgzs223 H' O& v; }4 l5 j+ |/ c9 `
part3  http://www.mediafire.com/?28z69w5t2hof960
% e; _! A/ N8 D! \/ _
2 S  e$ N. s6 vEP 18
, y9 w9 h8 o. N: {7 w5 @% tpart1  http://www.mediafire.com/?i99uahios5qd8u5& l* s. Q  K, }. l! Z
part2  http://www.mediafire.com/?cr8gg5b86bpypfh
( O9 A) V) I% Y; @part3  http://www.mediafire.com/?hw7aq8236lr9533& w- f# E: M# N8 z/ F* `
0 q% A3 \2 n7 Z- ]# V' J7 j* R' p' Z2 j
EP 19: \, q; u& h" ~2 d- f  @. G& a  Y
part1  http://www.mediafire.com/?jfc4264r4w2n4ad- z! _  R, P, e- G" u
part2  http://www.mediafire.com/?a1g88kuaambrere% A8 g! X( J! D$ {; a1 v% `  r5 i
part3  http://www.mediafire.com/?sik5nj47k6i361g. J& j) }9 P* S' X7 p

! F1 c3 N6 T2 y% E1 ?7 i9 a; uEP 203 b$ s, e  F  Z* @
part1  http://www.mediafire.com/?j7hn1t4viigi11r
; m7 b9 O1 G- ~" A4 X/ Vpart2  http://www.mediafire.com/?iamhrv6g62dqkf06 N; n  ?' D! S1 N: F; e
part3  http://www.mediafire.com/?s9pyuoj00jjkd3w
; C) B7 O. y' K
  H( b: o6 n/ Q/ u' r3 NEP 211 ]3 m0 f/ c' o9 F0 G
part1  http://www.mediafire.com/?q91zuwv3653c69i; H# o$ N$ T. l
part2  http://www.mediafire.com/?2ssgk5dj2o2pdup
# U& _: x$ I: k1 e5 j" @. Bpart3  http://www.mediafire.com/?587gw8exmnscumi8 w' I, v6 A/ ]
3 C2 A: \* L6 \+ L, F. b
EP 226 v5 B: G. g1 p3 O- y( K9 u# E5 L/ D
part1  http://www.mediafire.com/?9b2kip96lopp7n48 z. U: a8 n$ r7 b
part2  http://www.mediafire.com/?ij6h5scwp2oez5c
& I* T2 d# J# W* spart3 http://www.mediafire.com/?fofzv1p4t4hmomd8 T6 M# ?7 O1 f8 H0 `% L

! \) T" ]9 D/ N; n2 M0 z; xEP 23" f3 E, O0 j0 a7 ]$ Q2 b" ]
part1  http://www.mediafire.com/?xrlpg1bdtt974xs* \9 |# j1 Y7 I! [
part2  http://www.mediafire.com/?ojqd1tjy21g3o5a" B& u) X$ ^' ^' T$ d5 V& E
part3  http://www.mediafire.com/?ckloucbsy8km85n9 H' f* z3 V6 E! w- F( \: W% n6 S; H
2 S" d8 T* O3 D# L
EP 24 END
  X; y+ K& p! l) D! T/ v( bpart1  http://www.mediafire.com/?0q16hydt70fjm8b
, }, O4 `+ m" j0 @% W  M5 qpart2  http://www.mediafire.com/?p5364o5kk1lgagp" K8 j% n' |4 s7 @3 H
part3  http://www.mediafire.com/?sgbudmsnjz8wb8l; Y) u/ u4 N9 P; }* c" R- Z) f1 ~
part4  http://www.mediafire.com/?oe5arjaok2sztxh) l( q! e7 j4 m9 m, M0 x( b" X* F

! `1 L' p! ^8 R3 d8 p9 V# N' |7 d+ @$ s8 P! Y

3 w0 [( e$ a, @' p& Mcredit : maniton
& E! U! @& P' N, W. d) N5 C2 {7 B* |" {5 b

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 11:14:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

chonauii  คับผม ^^  โพสต์เมื่อ 24-5-2012 14:43:12

Fiw
[Gold Member]


Mikasa Ackerman Saitama

 • โมเอะ: 206
 • Money: 451
 • Tz: 206
 • Posts: 98
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 00:20:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงจร้า

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 09:12:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย Fiw เมื่อ 26-5-2012 00:20 : ~+ y2 b; s& w4 C
ขอบคุงจร้า
2 E- [2 h) a& A, N# u% N
คร้าบบบผม

[Silver Member]


 • โมเอะ: 144
 • Money: 351
 • Tz: 144
 • Posts: 104
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-5-2012 00:07:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนจร้าา
! N  V. [& q  ^3 _( n
# o8 R! u9 S5 s/ W& r% Z1 k
/ @8 M0 [" Z6 _5 e' f- T$ o0 Z

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 12
 • Tz: 2
 • Posts: 8
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 30-5-2012 18:33:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคับๆๆ
) z) `9 B. \% j: S, P, H' d1 ?9 O; R, Y' M% J3 {; \# e, a

" `% L( ?5 O4 m& E% f1 H, |# c. c

[Professional Member]


Azusa HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Happy new year 2015 Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 483
 • Money: 1726
 • Tz: 483
 • Posts: 277
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 31-5-2012 20:59:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะครับผม

[Donate Tz]


HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Happy new year 2015 Christmas ! 2014 Saitama Inori

 • โมเอะ: 1190
 • Money: 2185
 • Tz: 1190
 • Posts: 38
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 20-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 23-6-2012 22:02:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


[Normal Member]


 • โมเอะ: 14
 • Money: 28
 • Tz: 14
 • Posts: 6
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 26-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 28-6-2012 17:39:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โว้ว ขอบคุณค๊าบ ซับไทยป๊ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 6
 • Tz: 2
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-9-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-9-2012 18:35:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|ดูการ์ตูนออนไลน์|โหลดการ์ตูน|Doujin|ดูการ์ตูนซับไทย|ดูการ์ตูนพากย์ไทย|อ่านการ์ตูน|

GMT+7, 22-10-2016 05:09 , Processed in 0.076447 second(s), 46 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th