เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3911|ตอบกลับ: 11

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 07:28:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

1 p# L+ i/ H/ Y6 t) c9 ~0 f' }$ G
4 }% ^* V8 g, \: C+ Z 193917.jpg
5 U5 N0 O; M/ V5 t) {
7 F; l7 C8 P- b2 h% x
เนื้อเรื่องย่อ
; U* Q2 d9 w1 ]! ^8 U( F$ {1 g5 _
4 F# J. b9 e+ `' ]( W* ^ในอนาคตไกลโพ้น โลกที่แปดเปื้อนไปด้วยมลพิษ อีกทั้งอันตรายจากสัตว์กลายพันธุ์ทำให้มนุษย์จำต้องอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อม ปิดที่เรียกว่า “เรกิออส” เป็น มหานครเคลื่อนที่ซึ่งคุ้มครองมนุษย์จากมลพิษและเหล่า “โอะเซ็นจู” ซึ่งเป็นอสูรกายที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ ว่ากันว่า เรกิออสนั้นมี
- l$ I) l# V3 f& k: ^& |“วิญญาณ” เป็นเมืองมีชิวิต ที่คิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โลกที่ล่มสลายนี้ไม่ใช่ยุคของมนุษย์อีกต่อไป ในโลกของเรกิออสอัลเคมิสต์ หรือศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุจะถูกพัฒนาขึ้นมาแทน วิทยาศาสตร์ และมีเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่เรียกว่า KEI และ REI หรือเรียกรวมๆ ว่า ผู้ใช้ศาสตรา (Arms master) ที่มีหน้าที่ปกป้องเรกิออสจากการโจมตีของเหล่าโอะเซ็นจู
/ L! |7 u5 @8 ]8 Q* k6 P, @4 |! u- W5 |9 Z4 |. ]$ v8 G* @2 P' Z
EP 1
" t& \7 E4 a: X" {( r( P1 ipart1  http://www.mediafire.com/?xzfg1wdilbxayeb2 y" H$ N" h+ R* f" F9 M
part2  http://www.mediafire.com/?ba0zw6d7tra6mlg! @5 e) C0 W8 Q2 m+ ]
part3  http://www.mediafire.com/?vm24ny8f9mr9yjv
, a& {" V8 t" U+ {3 y  y/ F9 T+ Y  T# p1 F6 |4 g2 ^
EP 2
! B. ?2 ^/ q  |' T6 a" @part1  http://www.mediafire.com/?445zlkx4457iicc
# x6 e% u/ J) k# ~8 x$ Npart2  http://www.mediafire.com/?sk0i4u4zhi3d3n4* O, N  s! F# i' C$ N
part3  http://www.mediafire.com/?15ufq0j8u9iwsoj
3 D/ `) ~  D: R- A6 K5 B: h. D$ ]4 Y8 Z1 Q$ n7 S2 x3 D+ T8 @2 L: \
EP 3
) ?0 k; x, {# H+ U: c& Q7 |part1  http://www.mediafire.com/?9no83t20l6ptnye6 o) q; q- D4 B" [+ d
part2  http://www.mediafire.com/?w9ztkb8qff7gdk2, _4 _$ y5 O- ~3 W5 I
part3  http://www.mediafire.com/?qdfn2lqvib2dq48
4 j; n2 {  E5 S( A$ h: x. k$ e2 f
EP 4- a% t% A' Y. D* q5 X" W& g) m
part1  http://www.mediafire.com/?dukt76f5au9e5j1
" w( _; G( R) j, N+ @8 opart2  http://www.mediafire.com/?cujqzok4628447u0 `% i( [) k! _5 W) U( D& s0 h9 T
part3  http://www.mediafire.com/?7xbdgpicwc667fb
9 U8 V8 X3 N/ Z3 _5 _
/ Y0 u+ P' u; ^1 c. |& OEP 59 o& O- Z0 i4 Q7 |
part1  http://www.mediafire.com/?2wy3fzdd9xrqe96$ Q, u+ K: m- G' }
part2  http://www.mediafire.com/?dznbusvz3c7e0hy
! M3 H) H3 g- }" V6 ^: s4 ]part3  http://www.mediafire.com/?7ylph5u8w29iawj
) \* g( t- l" {9 D
& n$ w1 x& @4 ^" G& M8 N9 GEP 6* U% v! x( ~) V4 H2 v) ?# U
part1  http://www.mediafire.com/?rjv2ja0cn0wu18d
+ f2 F7 l/ X* Ipart2  http://www.mediafire.com/?sf535zm5jo7ml90+ t4 h/ I' {. U+ o) ]/ _4 m
part3  http://www.mediafire.com/?0f96zu7zlh3e1wz
) N. z2 ]  N3 U, U+ O
$ Q) o0 K. j$ |/ Z& lEP 7+ J9 J. _% D& E/ J, T* R
part1  http://www.mediafire.com/?p8mm1m1g11mxvgp
% x, l* `8 {/ f) g5 `part2  http://www.mediafire.com/?7obvvf3g09tm7oh. s' Z5 h& _8 D3 [* O: B8 W" ^+ K
part3  http://www.mediafire.com/?3f1a12kradh1bka
3 t3 I3 W9 b/ u" S2 q/ O6 P* r
# Y  K, b& E7 H) p% k5 L3 ^EP 8
2 Y% H2 d) D; l' Qpart1  http://www.mediafire.com/?tsqrdrqlablgucv
5 ^# Y2 i  D' A% H6 |) k: opart2  http://www.mediafire.com/?0h9dj8iawt6javi! X) F+ l& V: `3 Y) o1 T1 V
part3  http://www.mediafire.com/?fs59yam0gex528y
* N8 N- E5 w! ~+ C; K! }3 {6 c: x7 M6 a  B, P) |6 j' B7 j4 Q* S
EP 9 $ K3 k# U5 o, @; R3 \4 f
part1  http://www.mediafire.com/?m1zahbsd5mvx0s4' r) F! Q0 \6 v2 a: {
part2  http://www.mediafire.com/?woa76c5l4c3ngvx
2 C( n1 P; P/ h1 upart3  http://www.mediafire.com/?9d2d626u5f5gywb
( q' j8 ?1 Y0 S$ c( b5 N! Q) Y0 ^8 y- @" w+ b$ N4 ]; J
EP 10
, o; d; C! L5 Apart1  http://www.mediafire.com/?drztlbls9921u61: t, ^9 q$ z. n  g2 R
part2  http://www.mediafire.com/?d9rlfpy42yhfd6a8 V3 H1 K# o2 T) T% W9 ?2 c
part3  http://www.mediafire.com/?yibjbi0a3wocj7o
, X, p+ T+ ~/ i6 h1 K  {/ x& |! p
/ H! Y, Y) U+ o3 R! _EP 11
& W1 r' J" I6 @) Q6 zpart1  http://www.mediafire.com/?183d77m6ts7cng75 c: T5 f! ]& z0 r
part2  http://www.mediafire.com/?2zta46t6qepadk9
9 ^# K( L. M  Y  Bpart3  http://www.mediafire.com/?1qbucc66iiwdgim7 s6 j9 w. r/ x* n

7 n4 C& k2 s) |- c( FEP 12
% s4 V# \" e& g4 W5 Dpart1  http://www.mediafire.com/?fkr7baf8xy0h8rt
$ U6 B+ M# Z# Gpart2  http://www.mediafire.com/?92u8wjzwk29pgzo
1 M& e$ e9 v( P) I2 c6 rpart3  http://www.mediafire.com/?2jsrc73rmmp0z1x
# S7 H6 N! C* e3 ^/ @5 t- `" f/ |! ^/ e( k
EP 13
0 b8 y: K) n# B) h" apart1  http://www.mediafire.com/?qzj1axzx1j07vcp
1 f2 P' x8 u7 c8 S2 Opart2  http://www.mediafire.com/?5hdbo843w5rb346% s4 a" I5 b3 J
part3  http://www.mediafire.com/?8wiwg3me7b8iull2 t$ M3 k* k# b2 N) V2 U

: H, ]& ?% G( k" I; x/ ^EP 14% {; z, E# J4 O  D
part1  http://www.mediafire.com/?2z94z2lspmdkg10
! K$ `3 s8 b* w6 g2 q5 z7 D9 S$ cpart2  http://www.mediafire.com/?jzajdjnjs9ihgcc5 {+ f6 a8 A3 G- W
part3  http://www.mediafire.com/?p6dfj22z4d656ik+ w. Q( `! b0 g8 r" Z
7 _, |* s& k& H0 t5 a! @6 {9 G
Ep 15
0 G) O5 _+ e8 L' s8 zpart1  http://www.mediafire.com/?04uk6ifm92y6f0i% g; b$ K& o( n- r  Z+ `
part2  http://www.mediafire.com/?pfc69892w0f6qfm7 Y$ f9 _& U3 a( L/ U! g: s
part3  http://www.mediafire.com/?868ztbk4bfikgjs
/ `+ r' U7 i# W5 Y! y- [& D3 U5 e; c4 B0 c* {! N5 x
EP 16* z5 A  O- A; P4 Z2 t; s/ C1 `
part1  http://www.mediafire.com/?bsacce656blgi5t
/ c- Z6 D& Z, K, C$ e8 H7 \part2  http://www.mediafire.com/?3d7a5sd05zqfsnk
5 x. G0 |. C+ c/ P  f# ~part3  http://www.mediafire.com/?butqii12a072f170 P* }; j/ `( B# K9 y; F8 |# O2 k
& J! K- |5 y& s+ l- ]3 J8 q
EP 17
1 p  [& ]5 }* Spart1  http://www.mediafire.com/?wx9g55n6q3t7tz3
( O- o) _# I8 z  ~part2  http://www.mediafire.com/?cr1cdmmahlgzs22% O3 A' N) P6 |" Q5 W0 b& p$ }
part3  http://www.mediafire.com/?28z69w5t2hof960% x! d& L5 e5 C* g( e( a- X
: |8 `' b: N; T& }. ~. K$ h+ m
EP 18
+ u1 _7 q' L- tpart1  http://www.mediafire.com/?i99uahios5qd8u57 B' T. g4 u! S- k$ U" F+ m: w- E; J: U
part2  http://www.mediafire.com/?cr8gg5b86bpypfh
! C( N7 Q; P5 L* ]  D7 n" tpart3  http://www.mediafire.com/?hw7aq8236lr95330 U9 f3 `& d& d1 l

+ U! Q% W, _: _6 q  G" o) D! {EP 19  S5 y$ u/ v) h  E
part1  http://www.mediafire.com/?jfc4264r4w2n4ad
0 m% H& V  K/ ?' V" u. g/ Vpart2  http://www.mediafire.com/?a1g88kuaambrere
9 P# k% @/ N4 s$ opart3  http://www.mediafire.com/?sik5nj47k6i361g$ _" o. `! w0 A2 w4 O% [# ~1 }

2 Q1 l; K. h- G  UEP 206 P+ Y6 ~6 e& @( k
part1  http://www.mediafire.com/?j7hn1t4viigi11r
0 W- i2 D! {9 P6 ipart2  http://www.mediafire.com/?iamhrv6g62dqkf0  i0 r0 w# g# t% ~' H( u$ _# b' i; D
part3  http://www.mediafire.com/?s9pyuoj00jjkd3w
! V6 ]. ~( B) }6 h* z; U9 h. Z
7 Z+ m$ Y5 B6 A1 ?0 B2 `( VEP 21# C: Q5 c" i' A; _. z
part1  http://www.mediafire.com/?q91zuwv3653c69i7 F& _: R+ ?! f  @/ ?- o* T
part2  http://www.mediafire.com/?2ssgk5dj2o2pdup
; o! T) x8 z! d' N" o+ _8 qpart3  http://www.mediafire.com/?587gw8exmnscumi
! S8 G1 Z  ^  u5 w2 ^. u& W
' B$ G3 g# ~) I: IEP 22
. c5 w: @( p3 J( K& Ppart1  http://www.mediafire.com/?9b2kip96lopp7n4/ O: S: X% s5 u+ w6 U; l  T
part2  http://www.mediafire.com/?ij6h5scwp2oez5c
6 \  \8 i3 X9 \" _part3 http://www.mediafire.com/?fofzv1p4t4hmomd
5 b9 @. Q6 c8 v7 X  k+ m' o) Q, D  a5 G
EP 23
# `) ]! a" U) t" z. dpart1  http://www.mediafire.com/?xrlpg1bdtt974xs7 j2 t6 h1 `* _# Z+ [5 Z
part2  http://www.mediafire.com/?ojqd1tjy21g3o5a$ @, m, I  X$ g/ u  T/ v
part3  http://www.mediafire.com/?ckloucbsy8km85n# G" f# f. Z( q

$ `1 |8 D3 S8 AEP 24 END3 n7 T) ?3 A3 `/ u
part1  http://www.mediafire.com/?0q16hydt70fjm8b6 Q2 G$ L5 W# {
part2  http://www.mediafire.com/?p5364o5kk1lgagp
: R- [! S1 k' e) V2 P' ppart3  http://www.mediafire.com/?sgbudmsnjz8wb8l
) W# e1 C3 Y8 b( p7 K5 S7 apart4  http://www.mediafire.com/?oe5arjaok2sztxh
) V6 f. E* ?2 `  V. H0 r; v+ }, c  E$ j; _

* ~1 I1 E2 ?7 Q! N, a
. r+ N. N* C" i! D# [credit : maniton5 h- N" b! @+ b& w1 i$ k- l

; [2 b  D0 O; \& O6 _; c) @

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 45
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 11:14:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

chonauii  คับผม ^^  โพสต์เมื่อ 24-5-2012 14:43:12

Fiw
[Gold Member]


Mikasa Ackerman Saitama

 • โมเอะ: 206
 • Money: 451
 • Tz: 206
 • Posts: 98
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 00:20:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงจร้า

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 09:12:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย Fiw เมื่อ 26-5-2012 00:20
( Z3 {2 X4 I# dขอบคุงจร้า
" f. \. X  B- X* }, z$ R1 `
คร้าบบบผม

[Silver Member]


 • โมเอะ: 144
 • Money: 351
 • Tz: 144
 • Posts: 104
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-5-2012 00:07:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนจร้าา- m  a( c  X. w7 y: x' U( d- C

/ J0 k7 J( `, V! q+ X( s0 B
/ I& {% W0 y  U

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 12
 • Tz: 2
 • Posts: 8
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 30-5-2012 18:33:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคับๆๆ
3 T( u0 G3 y4 Q; V" I  s
; ?) K  [0 c, Q$ A
2 G% ~' }* r. P

[Professional Member]


Azusa HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Happy new year 2015 Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 483
 • Money: 1726
 • Tz: 483
 • Posts: 277
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 31-5-2012 20:59:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะครับผม

[Donate Tz]


HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Happy new year 2015 Christmas ! 2014 Saitama Inori

 • โมเอะ: 1190
 • Money: 2185
 • Tz: 1190
 • Posts: 38
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 20-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 23-6-2012 22:02:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


[Normal Member]


 • โมเอะ: 14
 • Money: 28
 • Tz: 14
 • Posts: 6
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 26-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 28-6-2012 17:39:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โว้ว ขอบคุณค๊าบ ซับไทยป๊ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 6
 • Tz: 2
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-9-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-9-2012 18:35:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

GMT+7, 27-7-2017 11:32 , Processed in 0.173477 second(s), 46 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th