เมนูเพิ่มเติม
เข้าชม: 3793|ตอบกลับ: 11

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 07:28:44 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

# J' a; y! R. Q/ U) `; P3 O7 w3 P) d9 p
193917.jpg
8 h9 `5 w5 }: Y, `1 B; s7 z; K4 j
# b0 q% \/ x' E% I: I2 g1 i9 @
เนื้อเรื่องย่อ- P& Z, v/ B0 l* h8 f1 w
3 H  n9 U2 C2 c! X. D5 @, B5 Q( [
ในอนาคตไกลโพ้น โลกที่แปดเปื้อนไปด้วยมลพิษ อีกทั้งอันตรายจากสัตว์กลายพันธุ์ทำให้มนุษย์จำต้องอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อม ปิดที่เรียกว่า “เรกิออส” เป็น มหานครเคลื่อนที่ซึ่งคุ้มครองมนุษย์จากมลพิษและเหล่า “โอะเซ็นจู” ซึ่งเป็นอสูรกายที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารพิษ ว่ากันว่า เรกิออสนั้นมี
+ w3 M; c: t/ u, I“วิญญาณ” เป็นเมืองมีชิวิต ที่คิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โลกที่ล่มสลายนี้ไม่ใช่ยุคของมนุษย์อีกต่อไป ในโลกของเรกิออสอัลเคมิสต์ หรือศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุจะถูกพัฒนาขึ้นมาแทน วิทยาศาสตร์ และมีเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่เรียกว่า KEI และ REI หรือเรียกรวมๆ ว่า ผู้ใช้ศาสตรา (Arms master) ที่มีหน้าที่ปกป้องเรกิออสจากการโจมตีของเหล่าโอะเซ็นจู- u* j3 h( k/ }5 e8 Y( N
; Z) i* y/ l6 y7 ^, O8 K
EP 13 N5 I$ f  [- E
part1  http://www.mediafire.com/?xzfg1wdilbxayeb
# o; k$ K. X0 J% p3 W! w* T, Q8 cpart2  http://www.mediafire.com/?ba0zw6d7tra6mlg% Q3 t% I( G! r7 G4 X1 P
part3  http://www.mediafire.com/?vm24ny8f9mr9yjv/ X7 m. T9 G4 N7 b

- E4 q* S4 O2 c8 ]( J9 AEP 24 \8 e( ?" e: ], R
part1  http://www.mediafire.com/?445zlkx4457iicc4 |; t! h  o* s  \8 Q- }! V& S
part2  http://www.mediafire.com/?sk0i4u4zhi3d3n4( J3 K* I6 y8 h' s, h
part3  http://www.mediafire.com/?15ufq0j8u9iwsoj
( v; r3 d. n5 o- D( Y& i
" N' I; Z) r% Z  M: K2 qEP 3
1 }+ C" V3 H9 p$ ~9 J2 t7 tpart1  http://www.mediafire.com/?9no83t20l6ptnye
! o  x% s, h* V9 N/ M) X' Xpart2  http://www.mediafire.com/?w9ztkb8qff7gdk2
" o. b) y7 W, q' x/ vpart3  http://www.mediafire.com/?qdfn2lqvib2dq48
7 ]- e1 z2 U5 v3 E1 u
) h# q9 G# T! [8 R8 h9 l/ ^. ]EP 4" C% O6 Y* f" ]  ]
part1  http://www.mediafire.com/?dukt76f5au9e5j1
$ S: T$ U# @* Z* l, d' I9 {part2  http://www.mediafire.com/?cujqzok4628447u0 \) N" ?7 t& C5 [2 p  ^
part3  http://www.mediafire.com/?7xbdgpicwc667fb
2 b6 r) H8 F  Z& L, i& X9 B9 y  ~! [  k, U
EP 5
' R9 Q9 B$ Z4 Upart1  http://www.mediafire.com/?2wy3fzdd9xrqe96
. y; l* E2 E4 q- s: i* O0 @6 Jpart2  http://www.mediafire.com/?dznbusvz3c7e0hy
: t) ?/ ~* u) j5 c+ o1 ypart3  http://www.mediafire.com/?7ylph5u8w29iawj* _8 P2 s& [- _' w  [( F
$ Z$ F1 H( e* ~1 b% C2 a) V" E
EP 61 c  E* i7 O! W9 T$ ~4 Z
part1  http://www.mediafire.com/?rjv2ja0cn0wu18d  f8 E# c5 A. u1 h% }
part2  http://www.mediafire.com/?sf535zm5jo7ml90
+ Y2 t5 |# A4 Epart3  http://www.mediafire.com/?0f96zu7zlh3e1wz1 {4 P. ?7 x. P2 }; W

( t  |1 X% W( Z& M8 BEP 7: y2 {( }0 {0 ?) K) H3 u
part1  http://www.mediafire.com/?p8mm1m1g11mxvgp
. u. e# d) a" [1 _5 dpart2  http://www.mediafire.com/?7obvvf3g09tm7oh$ R+ B6 h& V! F3 y) K
part3  http://www.mediafire.com/?3f1a12kradh1bka( a; A( K: c" V% h2 h) d4 v
& y4 ]5 ^0 s9 t6 j: \, V8 Q' B7 X
EP 87 ^! ?4 I5 s: e2 B5 G- i
part1  http://www.mediafire.com/?tsqrdrqlablgucv
' ]/ J1 H6 q0 z2 f  cpart2  http://www.mediafire.com/?0h9dj8iawt6javi) C2 V0 y; q: ~$ g
part3  http://www.mediafire.com/?fs59yam0gex528y
  l+ N3 g6 W3 F" Z, t* B" J
8 y+ C5 t' h! T2 I# ^EP 9
8 m" ]# V/ d! H6 Opart1  http://www.mediafire.com/?m1zahbsd5mvx0s4
  L* L6 m# F( Q) V/ @part2  http://www.mediafire.com/?woa76c5l4c3ngvx9 d+ ?$ q  w3 @& I& s
part3  http://www.mediafire.com/?9d2d626u5f5gywb& k6 c8 V6 X- \, U8 u+ L
5 |& L: k6 c5 P, y
EP 10% D3 g9 W# `; S
part1  http://www.mediafire.com/?drztlbls9921u61
" X( p7 B9 q5 E3 f% o8 qpart2  http://www.mediafire.com/?d9rlfpy42yhfd6a1 Y( S1 X4 x" K4 y6 N+ ?/ D: i4 W! ^
part3  http://www.mediafire.com/?yibjbi0a3wocj7o8 r* L% C2 L( }* D  t
3 g; X  S9 o" K/ k; S
EP 11; n! {& J2 [$ ?( y7 N
part1  http://www.mediafire.com/?183d77m6ts7cng7
+ I( F3 g6 x( L  tpart2  http://www.mediafire.com/?2zta46t6qepadk9: k& `% A8 A. d% v$ L7 {5 B
part3  http://www.mediafire.com/?1qbucc66iiwdgim+ ^; z$ i7 L, k

3 s. }; i+ c  O  g& ~7 H% T: s1 G& oEP 12" l9 f5 F3 s' x
part1  http://www.mediafire.com/?fkr7baf8xy0h8rt
, F6 d$ h" f9 v$ x3 |part2  http://www.mediafire.com/?92u8wjzwk29pgzo
$ A) b$ k0 v; `part3  http://www.mediafire.com/?2jsrc73rmmp0z1x8 C2 W6 m* J- P% g
' U6 F" ~) x& F1 A
EP 13, l4 D: y9 |( o& c1 R$ k  h
part1  http://www.mediafire.com/?qzj1axzx1j07vcp
. X* z$ G+ U" x) n0 E) cpart2  http://www.mediafire.com/?5hdbo843w5rb346* x" k+ Q' J( S( _! c& a  f
part3  http://www.mediafire.com/?8wiwg3me7b8iull3 U% X1 ^; |, ~+ t' B& y

* D; _( d+ x( V) {EP 14
1 g0 q, t9 m3 f7 o5 `* d# H" h& M# Upart1  http://www.mediafire.com/?2z94z2lspmdkg10/ y* I' L% w& f' T
part2  http://www.mediafire.com/?jzajdjnjs9ihgcc% c6 g- q5 [6 V3 z% E4 H" W
part3  http://www.mediafire.com/?p6dfj22z4d656ik
) K- ?3 }, s( K$ u4 O
2 K4 D6 M; w/ {) {" g- k. SEp 15
6 m. E; w8 P) Q$ Apart1  http://www.mediafire.com/?04uk6ifm92y6f0i
/ }2 p8 j! g( F8 C1 N" mpart2  http://www.mediafire.com/?pfc69892w0f6qfm* |' p1 ~2 G/ }
part3  http://www.mediafire.com/?868ztbk4bfikgjs- n; j: n' `& x6 v0 [

4 }/ M  ~/ A( J6 ]. T! K5 UEP 16) j% ]' h- z- X) t* T
part1  http://www.mediafire.com/?bsacce656blgi5t+ a3 M% h* i0 }; o
part2  http://www.mediafire.com/?3d7a5sd05zqfsnk* u, c/ P- C  K  u# {. g  C
part3  http://www.mediafire.com/?butqii12a072f17  h7 G# q/ G1 Z  [
# X) ?* K* F4 f3 o+ y
EP 178 C+ Z$ i/ S8 X1 y/ J
part1  http://www.mediafire.com/?wx9g55n6q3t7tz3. ^, t; m6 l( f8 F
part2  http://www.mediafire.com/?cr1cdmmahlgzs22
' ~* T8 b2 U, T  }part3  http://www.mediafire.com/?28z69w5t2hof960
3 w# j# d  y9 r: F
  l2 P6 a5 j+ }, N* r* |9 Y% eEP 18
; W4 D" G! z# P# h; wpart1  http://www.mediafire.com/?i99uahios5qd8u5
& n3 h/ c( Q! R, r2 m  U/ U1 u: npart2  http://www.mediafire.com/?cr8gg5b86bpypfh
/ t; Z$ Q. N2 Z+ D5 Jpart3  http://www.mediafire.com/?hw7aq8236lr9533
7 s  E$ w) I2 v" X2 y! I- z8 }. V2 x2 k0 r# ]
EP 19
  Q. E2 T! [- W" v: lpart1  http://www.mediafire.com/?jfc4264r4w2n4ad
; p& k. P1 H, N) Ypart2  http://www.mediafire.com/?a1g88kuaambrere
- `% M7 L) q+ |  cpart3  http://www.mediafire.com/?sik5nj47k6i361g5 n4 N% Y) S  [5 F# n
  ~) W7 z. u' ~, Y
EP 206 T8 Q% E& j2 `5 y7 T" A2 f# a+ r
part1  http://www.mediafire.com/?j7hn1t4viigi11r
& \2 r3 T5 G" f$ n. I* X: fpart2  http://www.mediafire.com/?iamhrv6g62dqkf0
. X. R2 ]. m* x% O0 x5 Z4 Spart3  http://www.mediafire.com/?s9pyuoj00jjkd3w
9 p8 r& {' ~+ h  r* O$ L' K4 H( h: i! u4 M6 L- s. _5 v
EP 212 W2 N: k" ?" G( k! C! f
part1  http://www.mediafire.com/?q91zuwv3653c69i! m- n% K6 E$ @! @5 _
part2  http://www.mediafire.com/?2ssgk5dj2o2pdup' {# r. L7 f5 f4 l0 S! Y! D
part3  http://www.mediafire.com/?587gw8exmnscumi2 D$ P9 C! u* N' q) @
  W- P2 n. U( f
EP 22: M0 m0 M4 T: c8 c* s
part1  http://www.mediafire.com/?9b2kip96lopp7n4
9 ]( }* t+ Y- A) v+ T1 npart2  http://www.mediafire.com/?ij6h5scwp2oez5c
* L6 h4 G, I$ |% [$ Gpart3 http://www.mediafire.com/?fofzv1p4t4hmomd
4 Z9 G9 f+ `) D+ Z# S' A' g3 r7 `( t' x
EP 237 s' J, g* c  m3 L
part1  http://www.mediafire.com/?xrlpg1bdtt974xs
7 o, y. |* F! X/ @part2  http://www.mediafire.com/?ojqd1tjy21g3o5a
2 ^7 p+ g# C8 Vpart3  http://www.mediafire.com/?ckloucbsy8km85n" q/ q& z$ k7 S, S, h1 E5 A/ }

( p0 M% ]& O) g# b7 r( fEP 24 END
- A5 z8 R, A/ z+ r* Xpart1  http://www.mediafire.com/?0q16hydt70fjm8b8 l8 f3 F& W4 I3 n) G7 ~
part2  http://www.mediafire.com/?p5364o5kk1lgagp
% N2 n- f+ L/ Fpart3  http://www.mediafire.com/?sgbudmsnjz8wb8l, q1 e/ \- N, b7 Q& y/ h: U, U
part4  http://www.mediafire.com/?oe5arjaok2sztxh
4 y5 G5 \" r( O. y4 ~; b: ^1 B* i5 f  I: Y+ O" ?, f! r. v
  W$ `7 F, z4 V' D! Y' x% S

1 k: E5 {4 |' U, U8 I+ a. g5 a& ^6 Q, xcredit : maniton
+ q  o- f/ ^. C6 x9 }7 {5 c; y$ M4 \
8 p! D4 o$ [- J% J- ^

[Diamond Member]


 • โมเอะ: 310
 • Money: 882
 • Tz: 310
 • Posts: 46
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 30-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 24-5-2012 11:14:30 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะค่ะ

แสดงความคิดเห็น

chonauii  คับผม ^^  โพสต์เมื่อ 24-5-2012 14:43:12

Fiw
[Gold Member]


Mikasa Ackerman Saitama

 • โมเอะ: 206
 • Money: 451
 • Tz: 206
 • Posts: 98
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 12-4-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 00:20:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุงจร้า

[Silver Member]


 • โมเอะ: 105
 • Money: 188
 • Tz: 105
 • Posts: 22
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 26-5-2012 09:12:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย Fiw เมื่อ 26-5-2012 00:20 % `) ]  c0 H# R; Q; ^9 r3 H6 ]7 [
ขอบคุงจร้า
) N) J0 s% g; _( \0 {3 J! n
คร้าบบบผม

[Silver Member]


 • โมเอะ: 144
 • Money: 351
 • Tz: 144
 • Posts: 104
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 6-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 27-5-2012 00:07:46 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุนจร้าา! s# E/ O) H4 a9 q- r# W6 Y

/ P/ j  Z, [6 A
/ F$ z2 v( w3 p7 ]

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 12
 • Tz: 2
 • Posts: 8
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 30-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 30-5-2012 18:33:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากคับๆๆ
/ d) Y2 r) \# J( k) A: j# q8 B! J
% W  b5 j* d1 F2 x( e% _! c  }# S/ ~0 ]! I4 A! l

[Professional Member]


Azusa HBD Tz Mikasa Ackerman Hatsune Miku Tokisaki Kurumi 2Y Itsuka Shido Yatogami Tohka Tobiichi Origami Itsuka Kotori Yoshino Tokisaki Kurumi Kuriyama Mirai Yaya Mio Yukina Happy new year 2015 Inori วันแม่ 2559

 • โมเอะ: 483
 • Money: 1726
 • Tz: 483
 • Posts: 277
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 4-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 31-5-2012 20:59:49 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณนะครับผม

[Donate Tz]


HBD Miku 7Y Halloween 2014 Sinon Happy new year 2015 Christmas ! 2014 Saitama Inori

 • โมเอะ: 1190
 • Money: 2185
 • Tz: 1190
 • Posts: 38
 • Donate: 50 THB
 • Joined: 20-5-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 23-6-2012 22:02:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


[Normal Member]


 • โมเอะ: 14
 • Money: 28
 • Tz: 14
 • Posts: 6
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 26-6-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 28-6-2012 17:39:29 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โว้ว ขอบคุณค๊าบ ซับไทยป๊ะ

[Beginner]


 • โมเอะ: 2
 • Money: 6
 • Tz: 2
 • Posts: 3
 • Donate: 0 THB
 • Joined: 2-9-2012
พลังน้ำใจ: 0
โพสต์เมื่อ 2-9-2012 18:35:14 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณมากครับ


ปิด

ประกาศจาก Admin

ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยบริจาคค่า VPS หน่อยจ้า
ช่วยหน่อยเนอะ ไม่ได้บังคับนะเออ เเต่สักหน่อยก๊ยังดี ^^

ดู »

ThaiZeed

|การ์ตูน |อนิเมะ |Anime |ดูการ์ตูน |ดูอนิเมะ |ดูการ์ตูนออนไลน์ |อนิเมะพากย์ไทย |อนิเมะซับไทย

GMT+7, 30-3-2017 07:50 , Processed in 0.159021 second(s), 46 queries , Xcache On.

Powered by Discuz!

© 2001-2012  Template BY: GDC & 2th